Agent ubezpieczeniowy - dokumenty

Agent ubezpieczeniowy to osoba, która reprezentuje dane towarzystwo przed klientem, przedstawiając posiadaną ofertę. Jest to również dobry sposób na prowadzenie własnej działalności.

Jakie są obowiązki agenta ubezpieczeniowego?

Agent ubezpieczeniowy to przede wszystkim osoba reprezentująca dane towarzystwo. Jego podstawowym obowiązkiem jest profesjonalne przedstawienie klientowi oferty firmy w zakresie jaki go interesuje. Wykonuje on także wszelkie niezbędne czynności związane z obliczeniem wysokości składki oraz sprzedażą polisy ubezpieczeniowej. Agent nie jest jednak zatrudniany przez ubezpieczyciela. Prowadzi on własną działalność, a na wykonywane przez siebie czynności musi posiadać odpowiednie pozwolenie. Teoretycznie jego zadanie kończy się na sprzedaży ubezpieczenia, w praktyce jednak agent często pomaga w załatwianiu różnego rodzaju formalności związanych z wystawioną przez niego polisą.

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Aby zostać agentem ubezpieczeniowym trzeba spełniać następujące warunki:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie być skazanym za umyślne przestępstwa: przeciw życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz skarbowe;
  • dać rękojmię (swego rodzaju zapewnienie) o należytym wykonywaniu czynności agencyjnych;
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
  • zdać egzamin przeprowadzany przez zakład ubezpieczeń;

Konieczne jest więc uczęszczanie na szkolenia prowadzone przez wybrane towarzystwo. Często odbywają się one wieczorami, więc nie kolidują z pracą lub innymi zajęciami. Zgłoszenia najczęściej można składać za pośrednictwem strony internetowej dago ubezpieczyciela.

Następnie zakład ubezpieczeń przeprowadza odpowiednie egzaminy, a po uzyskaniu przez kandydata zadowalającego wyniku i zawarciu umowy agencyjnej składa wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wpisanie danej osoby do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych. Od tej chwili można zacząć pracę w nowym zawodzie.

[Głosów: 1 Średnia: 5]