Na tej stronie możesz zapoznać się z:

Możesz także pobrać regulamin: Regulamin serwisu ubezpieczamy-auto.pl

Regulaminem świadczenia usług przez Rankomat.pl sp. z o. o. (dawniej: Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)

Regulaminem świadczenia usług przez Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług przez
Rankomat.pl sp. z o. o. (dawniej: Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)

§1 Warunki Ogólne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu ubezpieczamy-auto.pl, zwanego dalej „Serwisem”, jest Rankomat.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877277, wysokość kapitału zakładowego 65 000 550,00 zł, identyfikująca się NIP: 5272751881 oraz REGON: 363096183 dalej: „Rankomat”.
 2. Użytkownik Serwisu zainteresowany uzyskaniem oferty ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczeń komunikacyjnych (dalej: „Użytkownik” oraz „oferta”),ma możliwość skorzystania z porównywarki ofert w Serwisie świadczonej przez Rankomat.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) , a po przekazaniu danych do agenta ubezpieczeniowego (Ubezpieczenia Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub innego) lub zakładu ubezpieczeń, ma możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy ubezpieczeniowej (dalej: „Usługi”).
 3. Niezależnie od świadczenia Usługi, w Serwisie prezentowane są treści o charakterze informacyjnym dotyczące tematyki ubezpieczeń, z których korzystanie jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji lub podania danych osobowych.
 4. W ramach Serwisu Użytkownik może skorzystać z wybranego przez siebie wariantu Usług (warianty Usług zostały opisane w § 2 pkt.  5).
 5. Usługa w zakresie zbierania i przekazywania informacji dotyczących przedmiotu ubezpieczenia i danych oraz informacji dotyczących potencjalnych klientów, do agenta ubezpieczeniowego, którym jest spółka Ubezpieczenia Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedziba w Warszawie, ul. Wolska 88 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000549898, NIP 113-288-73-02, REGON 361130993 (dalej: „agent Ubezpieczenia Rankomat”) świadczona jest przez Rankomat.
 6. Usługa agenta Ubezpieczenia Rankomat w postaci podjęcia dodatkowych działań mających pomóc w zawarciu umowy ubezpieczenia lub zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym bezpośredniego kontaktu telefonicznego, świadczona jest niezależnie od usługi Rankomat. Porównanie ofert ubezpieczeniowych i zawarcie umowy ubezpieczeniowej przez Użytkownika nie będzie możliwe bez wcześniejszego przekazania danych i informacji na temat potencjalnych klientów z Rankomatu do agenta Ubezpieczenia Rankomat.  Przekazanie danych nie będzie możliwe bez zaakceptowania regulaminu świadczenia usług Rankomat i regulaminu świadczenia usług agenta Ubezpieczenia Rankomat. Akceptacja tych regulaminów nie jest obowiązkowa, ale jest niezbędna do wyświetlenia porównania ubezpieczeń i zawarcia umowy ubezpieczenia.
 7. Podstawą skorzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Serwisu, zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Rankomat będzie upoważniony do odmowy świadczenia Usług.
 8. Regulamin Serwisu jest dostępny na stronie internetowej https://ubezpieczamy-auto.pl/ w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się przez Użytkownika w dowolnym czasie.

§2 Opis Usług

 1. Przedmiotem umowy („Umowa”) zawieranej między Rankomat a Użytkownikiem jest świadczenie Usług. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy albo rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.
 2. Usługa świadczona w ramach Serwisu polega na zbieraniu informacji od osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową i przekazywaniu tych informacji agentowi Ubezpieczenia Rankomat, według jednego z wariantów wskazanych w pkt 5.
 3. Użytkownik po wejściu na stronę ubezpieczamy-auto.pl wypełnia zamieszczony w Serwisie formularz elektroniczny („Formularz”), podając informacje o przedmiocie ubezpieczenia (np. o pojeździe) i podmiocie (np. właścicielach oraz głównych użytkownikach pojazdu), wymagane przez firmy ubezpieczeniowe do przedstawienia ofert ubezpieczenia. Wybrane informacje z Formularza mogą posłużyć agentowi Ubezpieczenia Rankomat do przygotowania Analizy Potrzeb Ubezpieczeniowych.
 4. Przed przesłaniem informacji zawartych w Formularzu do agenta Ubezpieczenia Rankomat Użytkownik ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się i akceptacji treści regulaminu  świadczenia usług https://ubezpieczamy-auto.pl/regulamin-serwisu#rankomat
 5. Użytkownik, zależnie od swojej woli, może zdecydować jaki wariant świadczonej Usługi go interesuje. Wybór wariantu uzależniony jest od informacji, które Użytkownik zdecydował się dobrowolnie udostępnić, wypełniając Formularz:
  1. Użytkownik uzupełnia komplet wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji w tym dane osobowe (imię, nazwisko, pesel) oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail),
  2. Użytkownik uzupełnia wymagane przez firmy ubezpieczeniowe informacje, ale rezygnuje z podania danych osobowych (imię, nazwisko, pesel) oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail),
  3. Użytkownik uzupełnia część wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail),
  4. Użytkownik nie uzupełnia żadnych informacji pomimo zaakceptowania Regulaminu – jest to równoznaczne z rezygnacją z Usługi przez Użytkownika.
 6. Opis świadczenia Usługi:
  Użytkownik na stronie Serwisu wprowadza do Formularza informacje o przedmiocie ubezpieczenia (np. pojeździe) i podmiocie (np. właścicielach oraz głównych użytkownikach pojazdu). Zakres wymaganych informacji jest uzależniony od rodzaju ubezpieczenia, jakim zainteresowany jest Użytkownik (np. ubezpieczenia OC lub AC). Informacje te mogą zostać przekazane do agenta Ubezpieczenia Rankomat wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu. Warunki na jakich świadczona jest usługa agenta Ubezpieczenia Rankomat znajdują się tutaj https://ubezpieczamy-auto.pl/regulamin-serwisu#rankomat
 7. Wypełnienie Formularza jest bezpłatne dla Użytkownika oraz nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ubezpieczeniowej, a także nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia takiej umowy.
 8. Przed przekazaniem informacji zgromadzonych na Formularzu agentowi Ubezpieczenia Rankomat, Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie: https://ubezpieczamy-auto.pl/regulamin-serwisu#rankomat
 9. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zaznaczenie pól zgody, zamieszczonych pod Formularzem, które są niezbędne do świadczenia Usług. Zaznaczenie pól zgody nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do świadczenia Usług.
 10. Dane osobowe i kontaktowe Użytkownika są przekazywane do agenta Ubezpieczenia Rankomat.
 11. Rankomat nie zawiera umów ubezpieczeniowych ani nie działa w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych, ani też w żaden inny sposób niż opisany w pkt. 2, nie uczestniczy w zawieraniu lub realizacji zawartych umów. Rankomat nie podejmuje jakichkolwiek dodatkowych działań mających pomóc w zawarciu umowy ubezpieczenia.
 12. Z Usług Serwisu można zrezygnować. Usługi będą świadczone do czasu poinformowania Rankomat o rezygnacji z Usług. Rezygnacji można dokonać w sposób określony w §6.

§3 Przekazanie danych Użytkowników agentowi Ubezpieczenia Rankomat

 1. Usługa świadczona przez Rankomat uwzględnia przekazanie agentowi Ubezpieczenia Rankomat danych Użytkownika, będących danymi osobowymi.
 2. Rankomat, po zebraniu informacji, w tym danych osobowych od Użytkowników przekazuje je agentowi Ubezpieczenia Rankomat.
 3. Od momentu udostępnienia danych Użytkowników agent Ubezpieczenia Rankomat staje się administratorem tych danych osobowych. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie.
 4. Rankomat nie jest stroną umowy ubezpieczenia ani nie reprezentuje żadnej ze stron przy jej zawieraniu. Udostępnianie przez Rankomat informacji dotyczących ofert podmiotów współpracujących nie stanowi czynności dystrybucji ubezpieczeń.

§4 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane mailowo na adres: reklamacje@rankomat.pl w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, uzasadniającego zgłoszenie reklamacji i muszą dotyczyć świadczenia Usługi. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Rankomat niezwłocznie, w kolejności wpływania, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Rankomat w przedmiocie danej reklamacji zostanie przesłana Użytkownikowi w odpowiedzi zwrotnej na ten sam adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
 3. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Podstawą przetwarzania przez Rankomat danych osobowych jest wykonanie umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
 2. Administratorem danych osobowych zamieszczanych w formularzach jest Rankomat.
 3. Dane osobowe Użytkowników podawane w Formularzu przetwarzane są przez Rankomat wyłącznie w celu realizacji Usług. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe przekazane będą agentowi Ubezpieczenia Rankomat i towarzystwom ubezpieczeniowym współpracującym z agentem Ubezpieczenia Rankomat, w związku z zawarciem i realizacją Umowy.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia przez Rankomat Usługi.
 8. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby korzystające z Serwisu – danych osobowych osób trzecich. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umów w Serwisie będą rozstrzygane polubownie.
 9. Rankomat, będąc administratorem powierzonych mu danych osobowych,  stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych.

§6 Odstąpienie od umowy i rezygnacja z Usługi

 1. Klient ma prawo do rozwiązania umowy na świadczenie Usługi, zawartej na zasadach niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie Rankomat stosownego oświadczenia. Formularz odstąpienia jest dostępny pod adresem: https://rankomat.pl/formularz-odstapienia-umowy
 2. Skutkiem odstąpienia, jak i rezygnacji z Usługi jest, o ile Rankomat nie zdążył przekazać danych Użytkownika agentowi Ubezpieczenia Rankomat, zaniechanie przekazywania danych Użytkownika oraz usunięcie danych Użytkownika z baz danych należących do Rankomat.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Rankomat zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie z Rankomat umowy odpowiadającej treści świadczonej Usługi i świadczenie tej Usługi na rzecz Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z umowy o świadczenie Usług Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.
 5. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych od dnia 21.05.2020

Polityka prywatności

§1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Korzystając z usług Serwisu ubezpieczamy-auto.pl, dalej: „Serwis”, zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych i wypełnienie formularza. Poprosimy Cię jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest, w zależności od celu przetwarzania, Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000588980, dalej: „Rankomat” lub Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000549898, dalej: „Ubezpieczenia Rankomat”.
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Rankomat możesz się skontaktować pod adresem e-mail: iod@rankomat.pl
 4. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług i przygotowanie dla Ciebie Oferty zgodnie z Regulaminem korzystania z Serwisu, a następnie, w przypadku Twojego zainteresowania, zawarcie umowy ubezpieczenia, za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego  Ubezpieczenia Rankomat oraz wykonywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Rankomat
 5. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu ubezpieczamy-auto.pl, w celu i zakresie niezbędnym do:
  • zebrania danych i informacji na temat potencjalnych klientów,
  • dokonania kalkulacji i porównywania usług finansowych lub ubezpieczeniowych oraz przygotowania oferty na wybrane usługi,
  • kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty zawarcia umowy ubezpieczenia,
  • zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub call center,
  • wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • marketingu własnych produktów lub usług administratora danych;
  • udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

§2 Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, zawieranej w serwisie ubezpieczamy-auto.pl poprzez akceptację regulaminu serwisu, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz w zakresie celów marketingowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji usług w serwisie (w tym przedstawienia w ramach porównania ofert ubezpieczeniowych lub finansowych).
 5. W każdym czasie istnieje możliwość rezygnacji że świadczenia usług za pośrednictwem serwisu, poprzez przesłanie formularza https://rankomat.pl/formularz-odstapienia-umowy, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania Twoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rezygnacją z usług za pośrednictwem serwisu. W przypadku otrzymania formularza o rezygnacji ze świadczenia usług dane zostaną usunięte w terminie 30 dni.
 6. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przetwarzanych w prawnie uzasadnionym celu administratora danych, w szczególności w celach marketingowych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§3 Ochrona danych osobowych

 1. Rankomat zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w § 1 oraz we własnych celach marketingowych, z zastrzeżeniem § 4 poniżej.
 2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

§4 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

 1. Twoje dane osobowe będą przekazywane w celu wykonania usług, realizowanych za pośrednictwem serwisu do:
  1. Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k., – celem wyświetlenia porównania ofert produktów ubezpieczeniowych i zawarcia umowy ubezpieczeniowej,
  2. towarzystw ubezpieczeniowych, oferujących swoje produkty za pośrednictwem serwisu – celem przedstawienia ofert ubezpieczeniowych oraz zawarcia umów ubezpieczenia,
  3. dostawców usług świadczonych dla Rankomat w zakresie korzystania z Serwisu, w szczególności usług informatycznych (np. hosting). Dostawcy usług mogą przetwarzać dane osobowe jedynie w zakresie w jakim zostało to im zlecone przez Rankomat.

§5 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawa prawną przetwarzania danych, uzależniona jest od celu przetwarzania Twoich danych, a więc:
  • przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu świadczenia przez Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) usługi polegającej na zbieraniu i udostępnianiu informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową i przekazywaniu tych informacji agentowi Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k. (wówczas administratorem Twoich danych jest  Rankomat sp. z o.o. sp. k.) – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych),dalej jako: „RODO”,
  • przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu świadczenia przez agenta Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k. usługi umożliwiającej porównanie ofert i zawarcie umowy ubezpieczenia (wówczas administratorem Twoich danych jest Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k. – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO,
  • przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty spółki Ubezpieczenia Rankomat i podmiotów współpracujących (wówczas administratorem Twoich danych jest Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k.) – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu marketingu usług Administratorów oraz podmiotów trzecich (wówczas administratorem Twoich danych jest Rankomat.pl sp. z o.o., dawniej: Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)  –  podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także
  • przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty spółki Rankomat i podmiotów współpracujących (wówczas administratorem Twoich danych jest Rankomat.pl sp. z o.o., dawniej: Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

§6 Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 1. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody.
 2. Możesz w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wystarczy, że prześlesz nam e-mail z wycofaniem zgód na adres pomoc@rankomat.pl.

§7 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

§8 Polityka „cookies” i wymagania techniczne

 1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”),obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w  postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w  pliku.
 2. Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora.
 3. Możesz zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisu może okazać się utrudnione.
 4. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 5. Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Więcej informacji na temat plików cookies, wykorzystywanych przez Rankomat, znajdziesz w odrębnym dokumencie Polityka Cookies serwisów internetowych spółki Rankomat.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa).

§9 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§10 Postanowienia końcowe

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o wysłanie pytań i uwag pod adres: polityka.prywatnosci@rankomat.pl.

Regulamin usługi “Kontakt z Agentem”

 1. Definicje
  1. ubezpieczamy-auto.pl – serwis ubezpieczeniowy prowadzony wspólnie przez Rankomat.pl Sp. z o.o. (dawniej: Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) oraz multiagencję Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.;
  2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym poszukująca ochrony ubezpieczeniowej za jego pomocą.
  3. Agent – przedsiębiorca prowadzący działalność agencyjną na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń, działająca w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.
 2. Każdy użytkownik serwisu ubezpieczamy-auto.pl może dobrowolnie zamówić bezpłatny kontakt z Agentem poprzez zaznaczenie pola checkbox na formularzu służącym do zebrania danych do przekazania do Agenta.
 3. W przypadku zamówienia Usługi, w ciągu 12h po wykonaniu kalkulacji w serwisie, ubezpieczamy-auto.pl przekaże nr telefonu użytkownika wyłącznie do jednego Agenta.
 4. Aby skrócić czas obsługi u Agenta Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę aby ubezpieczamy-auto.pl wraz z numerem telefonu przekazał jednokrotnie również dane podane wcześniej w formularzu kalkulatora.
 5. W celu dokładnego obliczenia składki ubezpieczeniowej oraz potencjalnego zawarcia umowy ubezpieczenia samochodu, Użytkownik udziela ubezpieczamy-auto.pl zgody na przekazanie swojego numeru telefonu oraz danych kalkulacji do jednego z Agentów znajdujących się na poniższej liście:
  1. HUMAN, 44-100 Gliwice ul. Dolnej Wsi 129
  2. SAW Agata Kiersten, 41-106 Siemianowice Śląskie, Tadeusza MajcherczykA-Zdana
  3. Centrum Ubezpieczeniowo Finansowe Emka Magdalena Karcz, 98-300 Wieluń ul. Sieradzka
  4. Polinar SA – Serwis Ofiar Dąbia 14, 31-564 Kraków
 6. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wycofania uprzednio wyrażonej zgody na świadczenie ww. usługi, dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem https://ubezpieczamy-auto.pl/regulamin-serwisu#regulamin_kontakt_z_agentem oraz pod adresem korespondencyjnym spółki Rankomat.pl Sp. z o.o. (dawniej: Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa), ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa.

Regulamin świadczenia usług przez Ubezpieczenia Rankomat sp. z o. o. sp. k.

§1 Warunki Ogólne

 1. Użytkownik serwisu ubezpieczamy-auto.pl (zwanego dalej „Serwisem”) może skorzystać z usług porównywarki ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie: ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń majątkowych lub ubezpieczeń turystycznych (dalej: „Użytkownik” oraz „oferta”), po wyrażeniu zgody na przekazanie jego danych do agenta (dalej: „Usługa”).
 2. Podmiotem świadczącym Usługę w Serwisie jest Ubezpieczenia Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000549898, NIP 113-288-73-02, REGON 361130993 (dalej: „agent Ubezpieczenia Rankomat”).
 3. Usługa agenta Ubezpieczenia Rankomat w postaci zawarcia umowy ubezpieczenia w Serwisie świadczona jest oddzielnie od usługi Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa), na podstawie danych otrzymanych z tej spółki.
 4. W ramach Serwisu Użytkownik może skorzystać z wybranego przez siebie wariantu Usług (warianty Usług zostały opisane w § 2 ust. 5).
 5. Podstawą skorzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Serwisu, zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, agent Ubezpieczenia Rankomat będzie upoważniony do odmowy świadczenia Usług.
 6. Regulamin Serwisu jest dostępny na stronie internetowej https://ubezpieczamy-auto.pl/ w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się przez Użytkownika w dowolnym czasie.

§2 Opis Usług

 1. Przedmiotem umowy („Umowa”) zawieranej między agentem Ubezpieczenia Rankomat a Użytkownikiem jest świadczenie Usług. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy albo rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.
 2. Usługi świadczone w ramach Serwisu mogą polegać na:
  1. gromadzeniu informacji na temat osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową,
  2. zachowaniu informacji o przedmiocie i podmiocie ubezpieczenia celem dokończenia rozpoczętej kalkulacji w przyszłości lub w celu wykorzystania zachowanych informacji do przedstawienia ofert w przyszłości,
  3. umożliwieniu kontaktu agentowi Ubezpieczenia Rankomat, w tym również w przyszłości, celem doprecyzowania potrzeb ubezpieczeniowych klienta, pomocy w wypełnieniu Formularza, przedstawienia oferty, zawarcia lub pomocy w zawarciu umowy ubezpieczenia,
  4. umożliwieniu Użytkownikom skorzystania z porównania cen i składek produktów ubezpieczeniowych,
  5. umożliwieniu zakupu ubezpieczenia poprzez usługi: „Sprawdź cenę”, „Zamów rozmowę”, „Najlepsza oferta” lub funkcjonalności „Przejdź na stronę”, „Kup online”,
  6. umożliwieniu wsparcia telefonicznego w postaci dokończenia rozpoczętej kalkulacji oraz doradzeniu w wyborze najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia.
 3. Wybrane informacje podane na Formularzu w Serwisie tj. o przedmiocie ubezpieczenia (np. o pojeździe) i podmiocie (np. właścicielach oraz głównych użytkownikach pojazdu) są wykorzystywane przez  agenta Ubezpieczenia Rankomat do przygotowania Analizy Potrzeb Ubezpieczeniowych („APU”)
 4. Przed przesłaniem informacji zawartych w Formularzu Użytkownik ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się i akceptacji treści regulaminu świadczenia usług  https://ubezpieczamy-auto.pl/regulamin-serwisu#ubezpieczenia-rankomat oraz zapoznania się z informacjami o ograniczeniach lub wyłączeniach w produktach ubezpieczeniowych zamieszczonych na stronie https://ubezpieczamy-auto.pl/wazne-dokumenty.
 5. Wybór wariantu świadczonych usług wymienionych w pkt. 2 zależy od woli Użytkownika i uzależniony jest od informacji, które Użytkownik zdecydował się dobrowolnie udostępnić, wypełniając Formularz:
  1. Użytkownik uzupełnia komplet wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji w tym dane osobowe (imię, nazwisko, pesel) oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail) – Serwis może świadczyć wszystkie usługi wymienione w pkt. 2.
  2. Użytkownik uzupełnia część wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail) – Serwis może świadczyć wszystkie usługi wymienione w pkt 2 za wyjątkiem pkt 2e.
  3. Użytkownik uzupełnia część wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji oraz nie pozostawia danych kontaktowych (telefon, e-mail) – Serwis nie może świadczyć żadnych usług wymienionych w pkt. 2. Opuszczenie Serwisu bez uzupełnionych informacji wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe oraz bez pozostawienia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z Usługi przez Użytkownika.
  4. Użytkownik nie uzupełnia żadnych informacji pomimo zaakceptowania Regulaminu – jest to równoznaczne z rezygnacją z Usługi przez Użytkownika.
 6. Schemat działania Usług opisanych w pkt. 2:
  1. w pierwszym etapie:
   Po zaakceptowaniu regulaminu świadczenia usługi Rankomat oraz regulaminu świadczenia usługi agenta Ubezpieczenia Rankomat, wszystkie informacje zawarte w Formularzach zostaną przekazane do agenta Ubezpieczenia Rankomat.
  2. w drugim etapie:
   Agent Ubezpieczenia Rankomat, po otrzymaniu danych z Formularza dokonuje na ich podstawie Analizy Potrzeb Ubezpieczeniowych („APU”) i wysyła do towarzystw ubezpieczeniowych te informacje spośród wymienionych w pkt. a, które są wymagane przez poszczególne z nich do przedstawienia wstępnych ofert ubezpieczenia, a następnie udostępnia Użytkownikowi ranking ofert wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych, które przysłały odpowiedzi („Ranking”).

   W przypadku decyzji Użytkownika o niepozostawieniu danych osobowych (imię, nazwisko, pesel) porównanie cen i składek może być niekompletne i ograniczone do firm ubezpieczeniowych, które nie wymagają danych osobowych do przedstawienia ofert ubezpieczenia.

   Agent Ubezpieczenia Rankomat domyślnie wskazuje na Rankingu te oferty, które spełniają potrzeby Użytkownika wynikające z APU i sortuje je według ceny. W przypadku gdy zaprezentowane oferty nie są dla Użytkownika satysfakcjonujące lub Użytkownik zmienia pierwotne potrzeby, może skorzystać z sekcji „Pozostałe oferty” poniżej ofert wynikających z APU, samodzielnie posortować Ranking według wybranych przez siebie kryteriów lub ograniczyć liczbę wyświetlanych ofert do tych, które spełniają wybrane przez Użytkownika filtry. Na Rankingu mogą wyświetlać się oferty wyłącznie tych towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi agent Ubezpieczenia Rankomat ma podpisaną umowę agencyjną i ważne pełnomocnictwo. Oferty pozostałych towarzystw ubezpieczeniowych mogą wyświetlać się wyłącznie na zasadzie usługi „Sprawdź cenę” opisanej w pkt. 6c.

  3. w trzecim etapie:
   Agent Ubezpieczenia Rankomat zapewnia następujące formy wsparcia Użytkownika w wyborze ubezpieczenia:

   • „Zamów rozmowę” – to usługa call center świadczona przez agenta Ubezpieczenia Rankomat lub towarzystwo ubezpieczeniowe, dostępna dla Użytkowników, którzy zdecydowali się na skorzystanie z Formularza i kliknęli przycisk „Zamów rozmowę”.
   • „Najlepsza oferta” – to usługa bezpośredniego kontaktu call center towarzystwa ubezpieczeniowego, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę dla Użytkownika i możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia bezpośrednio z takim towarzystwem ubezpieczeniowym – w takim przypadku w celu wykonania przedmiotowej usługi agent Ubezpieczenia Rankomat przekaże numer telefonu Użytkownika do towarzystwa ubezpieczeniowego, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę; usługa ta realizowana jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe wymienione w dokumencie zamieszczonym na stronie www.rankomat.pl/lista-partnerow.
   • „Sprawdź cenę” – to usługa, która umożliwia przekierowanie Użytkownika bezpośrednio do serwisów wybranych firm ubezpieczeniowych bez przekazywania danych dotyczących przedmiotu lub podmiotu ubezpieczenia.
   • „Przejdź na stronę” – to usługa, która umożliwia modyfikację zakresu produktu lub zakup polisy bezpośrednio na stronie firmy ubezpieczeniowej.
   • „Kup online” – to usługa, która umożliwia zakup polisy online w Serwisie oraz możliwość dokonania płatności za polisę. Do zawarcia umowy ubezpieczenia wymagane jest podanie danych osobowych oraz kompletne i prawidłowe wypełnienie pól w formularzu.
   • „Wsparcie telefoniczne” – dostępne na każdym etapie korzystania z Usług, to usługa polegająca na kontakcie telefonicznym pracownika Ubezpieczenia Rankomat z Użytkownikiem w celu pomocy oraz jak najlepszego ustalenia potrzeb ubezpieczeniowych Użytkownika.

   Świadczenie poszczególnych usług określonych powyżej może być uzależnione od ilości i jakości danych podanych przez Użytkownika w trakcie świadczenia Usług.

  4. w czwartym etapie:
   Agent Ubezpieczenia Rankomat skontaktuje się z Użytkownikiem ponownie przed końcem ubezpieczenia w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia na kolejny rok.
 7. Przed wysłaniem danych z Formularza za pomocą przycisku „Pokaż oferty” Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie: https://ubezpieczamy-auto.pl/regulamin-serwisu#ubezpieczenia-rankomat
 8. Warunkiem skorzystania z Usług wymienionych w pkt. 2c, 2e lub 2f jest zaznaczenie pól zgody, zamieszczonych pod Formularzem, które są niezbędne do świadczenia Usług. Zaznaczenie pól zgody nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do świadczenia Usług.
 9. Dane osobowe lub kontaktowe Użytkownika mogą być przekazywane do towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie niezbędnym do realizacji wybranego przez Użytkownika wariantu Usług w kolejnych etapach opisanych w pkt. 6 :
  1. W pierwszym etapie Rankomat przekazuje dane osobowe (imię, nazwisko, pesel) lub kontaktowe (nr telefonu, e-mail) do agenta Ubezpieczenia Rankomat. Na tym etapie dane osobowe lub kontaktowe nie są przekazywane towarzystwom ubezpieczeniowym;
  2. W drugim etapie agent Ubezpieczenia Rankomat przekazuje dane osobowe (imię, nazwisko, pesel) do towarzystw ubezpieczeniowych. Na tym etapie dane kontaktowe nie są przekazywane towarzystwom ubezpieczeniowym;
  3. W trzecim etapie agent Ubezpieczenia Rankomat przekazuje do towarzystw ubezpieczeniowych dane kontaktowe w przypadku formy wsparcia: „Zamów rozmowę” lub „Najlepsza oferta”.
  4. W czwartym etapie dane osobowe lub kontaktowe nie są przekazywane towarzystwom ubezpieczeniowym.
 10. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia agent Ubezpieczenia Rankomat określa, na podstawie uzyskanych od Użytkownika informacji i otrzymanych od Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) lub na podstawie rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem, jego wymagania i potrzeby oraz podaje w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w celu umożliwienia Użytkownikowi podjęcia świadomej decyzji. Informacja o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym oraz inne informacje wymagane na mocy  art. 9 ust 1 pkt 2) ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 17 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2486) dostępne są bezpośrednio na stronie internetowej w formie dostępnego w sekcji Szczegóły Ofert każdej z ofert prezentowanych na Rankingu dokumentu PDF zgodnego z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2017/1469 z dnia 11 sierpnia 2017 r. ustanawiającym ustandaryzowany format prezentacji dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Agent Ubezpieczenia Rankomat zapewnia dostępność tych informacji bezpośrednio Użytkownikowi na stronie internetowej do czasu wygaśnięcia ważności kalkulacji ubezpieczenia tj. w okresie od daty dokonania kalkulacji do dnia poprzedzającego start ubezpieczania.
 11. Agent Ubezpieczenia Rankomat na żądanie Użytkownika, przekazuje mu nieodpłatnie informacje o których mowa w pkt. 10, w postaci papierowej lub elektronicznej.
 12. Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych przez agenta Ubezpieczenia Rankomat jest akceptacja regulaminu Rankomat i regulaminu Ubezpieczenia Rankomat, które są niezbędne do świadczenia Usługi agenta Ubezpieczenia Rankomat. Zaznaczenie pola zgody nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do świadczenia Usługi agenta Ubezpieczenia Rankomat.
 13. Z Usług Serwisu można zrezygnować. Usługi będą świadczone do czasu poinformowania agenta Ubezpieczenia Rankomat o rezygnacji z Usług. Rezygnacji można dokonać w sposób określony w §8.

§3 Przekazanie danych Użytkowników agentowi Ubezpieczenia Rankomat

 1. Rankomat, po zebraniu w Serwisie informacji, w tym danych osobowych od Użytkowników przekazuje je agentowi Ubezpieczenia Rankomat.
 2. Od momentu udostępnienia danych Użytkowników agent Ubezpieczenia Rankomat staje się administratorem tych danych osobowych.
 3. Rankomat nie jest stroną umowy ubezpieczenia ani nie reprezentuje żadnej ze stron przy jej zawieraniu.
 4. Wskazane w Serwisie parametry oferty mają charakter informacyjny i są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez podmioty współpracujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§4 Przekazanie Danych Użytkowników towarzystwom ubezpieczeniowym

 1. Usługa świadczona przez agenta Ubezpieczenia Rankomat uwzględnia przekazanie towarzystwom ubezpieczeniowym danych Użytkownika, będących danymi osobowymi.
 2. Agent Ubezpieczenia Rankomat, po zebraniu informacji, w tym danych osobowych od Użytkowników, przekazuje je towarzystwom ubezpieczeniowym.
 3. Od momentu udostępnienia danych Użytkowników, towarzystwa ubezpieczeniowe stają się administratorem tych danych osobowych. Agent Ubezpieczenia Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie.
 4. Wskazane w serwisie parametry oferty mają charakter informacyjny i są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez podmioty współpracujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Agent Ubezpieczenia Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych i podmiotów współpracujących.

§5 Warunki zawarcia umowy ubezpieczeniowej

 1. Agent Ubezpieczenia Rankomat wpisany jest pod numerem 11229663/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1 (tel. +48 22 262 40 91, fax +48 22 262 41 08, strona internetowa: www.knf.gov.pl). KNF udziela informacji na temat wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego złożony ustnie lub pisemnie lub formie elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Informacja o zakładach ubezpieczeń, na rzecz których Agent wykonuje czynności agencyjne znajduje się na stronie: https://ubezpieczamy-auto.pl/wazne-dokumenty oraz w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/
 3. Agent Ubezpieczenia Rankomat wykonuje czynności agencyjne na podstawie ważnych Pełnomocnictw udzielonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, udostępnionych na stronie: https://ubezpieczamy-auto.pl/wazne-dokumenty.
 4. Agent Ubezpieczenia Rankomat wykonuje czynności agencyjne poprzez swoich pracowników, posiadających wymagane prawem uprawnienia na podstawie stosownych upoważnień (pełnomocnictw). Pełnomocnictwa osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne są do wglądu w siedzibie spółki wskazanej w pkt. 1.
 5. Agent Ubezpieczenia Rankomat otrzymuje w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie agencyjnej łączącej Agenta i towarzystwo ubezpieczeń.
 6. Agent Ubezpieczenia Rankomat nie dokonuje jakichkolwiek ustaleń dotyczących wynagrodzeń, celów sprzedaży lub innych kwestii, które mogłyby stanowić zachętę dla niego lub jego pracowników do rekomendowania klientowi konkretnego produktu ubezpieczeniowego, w sytuacji gdy agent Ubezpieczenia Rankomat mógłby zaoferować inny produkt ubezpieczeniowy, który lepiej odpowiadałby potrzebom klienta.
 7. Agent Ubezpieczenia Rankomat posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.
 8. Towarzystwa ubezpieczeniowe, bez udziału spółki Ubezpieczenia Rankomat, określają warunki zawarcia umowy ubezpieczeniowej.
 9. Agent Ubezpieczenia Rankomat nie ma wpływu na treść postanowień umowy ubezpieczenia, którą Użytkownik zawiera z podmiotem oferującym ubezpieczenie.
 10. Na wniosek klienta agent Ubezpieczenia Rankomat udostępnia dokument potwierdzający przeprowadzoną Analizę Potrzeb Ubezpieczeniowych w formie elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 11. Po zawarciu polisy informacja na temat umowy ubezpieczenia jest przekazana Użytkownikowi w formie elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e‑mail.

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Agent Ubezpieczenia Rankomat podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia reklamacji do agenta Ubezpieczenia Rankomat zawierającej zastrzeżenia dotyczące Usług. Reklamacja może być złożona:
  1. W formie pisemnej (doręczona osobiście lub przesyłką pocztową na adres agenta Ubezpieczenia Rankomat),
  2. Ustnie (telefonicznie lub osobiście),
  3. W formie elektronicznej na adres email reklamacje@rankomat.pl.
 3. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez agenta Ubezpieczenia Rankomat.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez agenta Ubezpieczenia Rankomat bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach reklamacja może być rozpatrzona w terminie dłuższym – w takim przypadku agent Ubezpieczenia Rankomat powiadomi osobę występującą z reklamacją o przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, przy czym nie może on przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Agent Ubezpieczenia Rankomat powiadomi o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej, wysyłając odpowiedź przesyłką pocztową, z zastrzeżeniem, że na wniosek osoby występującej z reklamacją odpowiedź dostarczana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Reklamacja powinna wskazywać przyczynę reklamacji oraz dane umożlwiające zidentyfikowanie osoby składającej reklamację oraz udzielenie odpowiedzi na nią.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Podstawą przetwarzania przez agenta Ubezpieczenia Rankomat danych osobowych jest wykonanie umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług, a także realizacja obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 15.12.2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń.
 2. Administratorem danych osobowych zamieszczanych w formularzach jest, w zależności od celu przetwarzania określonego w § 2 agent Ubezpieczenia Rankomat lub towarzystwo ubezpieczeń.
 3. Dane osobowe Użytkowników podawane w Formularzu przetwarzane są przez agenta Ubezpieczenia Rankomat wyłącznie w celu realizacji Usług. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe przekazane będą towarzystwom ubezpieczeniowym współpracującym z agentem Ubezpieczenia Rankomat, w związku z zawarciem i realizacją Umowy.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W każdej chwili Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionym celu administratora danych, w szczególności w celach marketingowych. Agent Ubezpieczenia Rankomat przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do takich danych istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub Twoje dane Użytkownika będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia przez agenta Ubezpieczenia Rankomat Usługi.
 9. Agent Ubezpieczenia Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby korzystające z Serwisu – danych osobowych osób trzecich. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umów w Serwisie będą rozstrzygane polubownie.
 10. Agent Ubezpieczenia Rankomat stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych.

§8 Odstąpienie od umowy i rezygnacja z Usługi

Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy na świadczenie Usługi, zawartej na zasadach niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie agentowi Ubezpieczenia Rankomat stosownego oświadczenia. Formularz odstąpienia jest dostępny pod adresem: https://rankomat.pl/formularz-odstapienia-umowy.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Agent Ubezpieczenia Rankomat zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie z agentem Ubezpieczenia Rankomat umowy odpowiadającej treści świadczonej Usługi i świadczenie tej Usługi na rzecz Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności  ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z 17 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2486) i ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 22 maja 2013 r. (Dz. U. 2003, Nr 124, Poz. 1152 z póżn. zm.).
 4. W celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z umowy o świadczenie Usług Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.
 5. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych od dnia 21.05.2020

Regulamin usługi “Kontakt z Agentem”

 1. Definicje
  1. ubezpieczamy-auto.pl – serwis ubezpieczeniowy prowadzony wspólnie przez Rankomat.pl Sp. z o.o. (dawniej: Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) oraz multiagencję Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.;
  2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, w tym poszukująca ochrony ubezpieczeniowej za jego pomocą.
  3. Agent – przedsiębiorca prowadzący działalność agencyjną na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń, działająca w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.
 2. Każdy użytkownik serwisu ubezpieczamy-auto.pl może dobrowolnie zamówić bezpłatny kontakt z Agentem poprzez zaznaczenie pola checkbox na formularzu służącym do zebrania danych do przekazania do Agenta.
 3. W przypadku zamówienia Usługi, w ciągu 12h po wykonaniu kalkulacji w serwisie, ubezpieczamy-auto.pl przekaże nr telefonu użytkownika wyłącznie do jednego Agenta.
 4. Aby skrócić czas obsługi u Agenta Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę aby ubezpieczamy-auto.pl wraz z numerem telefonu przekazał jednokrotnie również dane podane wcześniej w formularzu kalkulatora.
 5. W celu dokładnego obliczenia składki ubezpieczeniowej oraz potencjalnego zawarcia umowy ubezpieczenia samochodu, Użytkownik udziela ubezpieczamy-auto.pl zgody na przekazanie swojego numeru telefonu oraz danych kalkulacji do jednego z Agentów znajdujących się na poniższej liście:
  1. HUMAN, 44-100 Gliwice ul. Dolnej Wsi 129
  2. SAW Agata Kiersten, 41-106 Siemianowice Śląskie, Tadeusza MajcherczykA-Zdana
  3. Centrum Ubezpieczeniowo Finansowe Emka Magdalena Karcz, 98-300 Wieluń ul. Sieradzka
  4. Polinar SA – Serwis Ofiar Dąbia 14, 31-564 Kraków
 6. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wycofania uprzednio wyrażonej zgody na świadczenie ww. usługi, dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na witrynie internetowej pod adresem https://ubezpieczamy-auto.pl/regulamin-serwisu#regulamin_kontakt_z_agentem oraz pod adresem korespondencyjnym spółki Rankomat.pl Sp. z o.o. (dawniej: Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa), ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa.
[Głosów: 0 Średnia: 0]