ubezpieczenie NNW kierowcy

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW, NW) gwarantuje osobom poruszającym się pojazdem odszkodowanie po wypadku. Aby być pewnym, że wysokość wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe świadczenia pokryje wszystkie koszty, nie obejdzie się bez dokładnego przeanalizowania dostępnych ofert.

Do grupy ubezpieczeń nieobowiązkowych, z których właściciele pojazdów mogą, ale nie muszą korzystać, należy ubezpieczenie NNW. Jego posiadanie gwarantuje odszkodowanie poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Nie zawsze w wyniku wypadku dochodzi wyłącznie do szkód materialnych. Poważniejszym problemem jest utrata zdrowia czy nawet śmierć kierowcy lub pasażera.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to finansowe wsparcie dla ofiar wypadku. O jego wypłacie  ubezpieczonemu  i to tym, czy odszkodowanie pokryje wszystkie wydatki związane z powrotem do zdrowia decydują zapisy znajdujące się w umowie.

Czym jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW, jak sama nazwa wskazuje, to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Polisę NNW możesz kupić indywidualnie albo w pakiecie z ubezpieczeniem:

 • na życie,
 • samochodu,
 • podróży,
 • szkolnym,
 • nieruchomości.

Poszczególne ubezpieczenia różnią się zakresem.

Porównaj ceny OC i AC

Jak działa ubezpieczenie NNW auta?

Zakres oferowanej ochrony w ramach ubezpieczenia NNW pojazdu zawsze jest dokładnie wskazany w umowie zawieranej z towarzystwem ubezpieczeniowym. Najczęściej ubezpieczyciel wypłaca świadczenie, gdy wynikiem wypadku jest:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu – wówczas świadczenie wynosi taki sam procent sumy ubezpieczenia, w jakim procencie poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • niezdolność do pracy – ubezpieczyciel za każdy dzień niedyspozycji wypłaca np. 1 promil sumy ubezpieczenia,
 • śmierć – najbliżsi otrzymują 100 proc. sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW zadziała również, gdy do szkody dojdzie podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu, w czasie postoju lub naprawy samochodu na poboczu w czasie podróży.

Ponieważ ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem nieobowiązkowym, towarzystwa ubezpieczeniowe zachęcają klientów do jego zakupu, kusząc dodatkowymi korzyściami. Przykładowo:

 • Generali przygotowało program rabatowy,
 • Link4 proponuje poszerzenie ubezpieczenia o pakiet „Wracaj do zdrowia”, w ramach którego ubezpieczeni otrzymują dostęp do lekarzy specjalistów,
 • Warta za 29 zł rozszerza ochronę na kierowcę do 100 lub 150 tysięcy złotych, gdyby poniósł śmierć w wypadku komunikacyjnym.

Ubezpieczenie NNW – dla kogo?

Ubezpieczenie NNW jest oferowane każdemu, kto chce zapewnić sobie finansowe wsparcie po wypadku. Inaczej mówiąc, nie jest to produkt dedykowany wyłącznie kierowcom – polisę NNW może posiadać każdy.

Przykładowo grupowe ubezpieczenie NNW ubezpieczyciele sprzedają szkołom i zakładom pracy. Zmotoryzowani mogą skorzystać z ubezpieczenia gwarantującego ochronę kierowcy i pasażerom, choć od tej zasady bywają wyjątki. Wspomniana już firma Generali ma w ofercie dwa produkty:

 • NNW kierowcy – ochroną jest objęty kierowca, niezależnie od pojazdu, z jakiego korzysta,
 • NNW pojazdu – ochroną są objęci pasażerowie i kierowca.

Proama proponuje klientom ubezpieczenie NNW poza pojazdem. W ramach tej polisy ochroną na wypadek zdarzeń, które nie są związane z samochodem, objęty jest zarówno kierowca, jak i jego najbliższa rodzina (współmałżonek, dzieci).

Porównaj ceny OC i AC

Suma ubezpieczenia – dlaczego jest ważna?

Przy wyborze ubezpieczenia NNW należy kierować się zarówno zakresem oferowanej ochrony, jak i sumą ubezpieczenia. Zasada jest prosta – im wyższa suma ubezpieczenia, tym lepiej. Świadczenie wypłacane ubezpieczonym za doznany uszczerbek zdrowia najczęściej jest określane procentowo, zgodnie z tabelą norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu dołączoną do OWU i umowy.

Sumę ubezpieczenia określa klient, przy czym ubezpieczyciele wprowadzają limity. Przykładowo w PZU suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 5 000 i wyższa niż 100 000 zł. Proama proponuje z kolei sumę ubezpieczenia w wysokości 20 000 lub 40 000 zł.

Ile kosztuje komunikacyjne ubezpieczenie NNW?

Cena ubezpieczenia NNW jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta. Ubezpieczyciele biorą pod uwagę m.in.:

 • wysokość sumy ubezpieczenia, jaka interesuje klienta,
 • wiek,
 • doświadczenie za kierownicą.

W swojej ofercie towarzystwo ubezpieczeniowe AXA ma np. ubezpieczenie NNW, którego cena zaczyna się już od 49 zł za rok.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW online? Postanowiliśmy to sprawdzić, korzystając z naszego kalkulatora OC i AC.

Przykład: Polisę chce zakupić 38-letnia właścicielka Citroena C3 z 2018 r. 1,2 w benzynie. Kobieta jest mężatką, mieszka w Leżajsku i ma jedno 5-letnie dziecko. Opłaca OC od ponad 10 lat, nigdy nie miała szkody. Najtańszą ofertę OC wraz z NNW za 407 zł zaproponowało mu towarzystwo ubezpieczeniowe Trasti. Samo ubezpieczenie OC w tej firmie kosztowałoby kierowcę 362 zł. Wynika z tego, że dodatkową ochronę klient mógłby zyskać za zaledwie 45 zł!

Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena roczna
OC AC Assistance NNW
38-letnia posiadaczka Citroena C3 z 2018 r. - OC z NNW
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
407,00 zł rata od 0 zł
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
431,00 zł rata od 0 zł
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
456,00 zł rata od 146 zł
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
459,00 zł rata od 0 zł
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
465,00 zł rata od 158,25 zł
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
564,17 zł rata od 187,70 zł
38-letnia posiadaczka Citroena C3 z 2018 r. - OC z NNW
Trasti
407,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Balcia Insurance
431,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
456,00 zł rata od 146.00
OC
AC
Assistance
NNW
Trasti
459,00 zł rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Uniqa
465,00 zł rata od 158.25
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
564,17 zł rata od 187.70
OC
AC
Assistance
NNW

Na jaki okres można zawrzeć polisę NNW?

Ubezpieczenie NNW najczęściej jest oferowane w pakiecie (z OC lub AC) i na okres 12 miesięcy. Polisa NNW zawarta kilka miesięcy po zakupie OC będzie obowiązywać do końca umowy OC.

W ofertach towarzystw ubezpieczeniowych nie ma ubezpieczeń NNW krótkoterminowych. Wyjątkiem jest polisa NNW turystyczna. Jest ona jednak przypisana do ubezpieczonego.

Umowa NNW wygasa automatycznie. Inaczej mówiąc, ubezpieczony nie musi pilnować terminu, aby nie dopuścić do jej przedłużenia (jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczenia OC).

Ubezpieczenie NNW – lista wyłączeń

W przypadku każdego ubezpieczenia, towarzystwa ubezpieczeniowe sporządzają listę wyłączeń, czyli zdarzeń, które nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. Nie inaczej jest w przypadku ubezpieczenia NNW komunikacyjnego. Wśród zdarzeń, które najczęściej nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, należy wyliczyć szkody:

 • umyślnie spowodowane przez kierowcę,
 • wyrządzone przez kierowcę pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających,
 • spowodowane w czasie, gdy samochód nie posiadał ważnych badań technicznych,
 • powstałe w czasie wyścigów samochodowych czy imprez sportowych,
 • powstałe w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa.

Szczegóły dotyczące wyłączeń znajdują się w OWU. To jedna z ważnych części tego dokumentu, z której treścią warto się dokładnie zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy.

Zakres ochrony NNW

Zgłaszanie szkody z ubezpieczenia NNW a termin

Każdy z ubezpieczycieli samodzielnie ustala, ile dni poszkodowany ma na zgłoszenie nieszczęśliwego wypadku. Informację tę można znaleźć w OWU.

Firma ubezpieczeniowa Termin zgłoszenia roszczenia z NNW
Allianz „W razie wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczający, Ubezpieczony (lub inna osoba działająca w jego imieniu) jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się
z Allianz w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej za pośrednictwem e-mail i podać poniższe informacje niezbędne do ustalenia uprawnień do uzyskania świadczeń”
Balcia „W przypadku zaistnienia zdarzenia, w wyniku którego BALCIA zobowiązana jest do spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony zobowiązany jest […] niezwłocznie powiadomić BALCIA o powstałej szkodzie, drogą elektroniczną na adres likwidacja@reso.com.pl lub telefonicznie − dzwoniąc na nr telefonu 87 565 44 44, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, chyba, że powiadomienie BALCIA w tym czasie nie było możliwe”.
Benefia „W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczający, Ubezpieczony obowiązany jest: […] niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty nieszczęśliwego wypadku, zawiadomić Towarzystwo o nieszczęśliwym wypadku (pod numer telefonu wskazany w dokumencie ubezpieczenia)”.
ERGO Hestia „Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić ERGO Hestię o wypadku niezwłocznie po jego zajściu lub uzyskaniu o nim wiadomości”
Generali „Ubezpieczony z wyłączeniem pkt 6) zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Generali o zajściu zdarzenia będącego przedmiotem umowy;” (Pkt 6. mówi o śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku)
Link4 „W razie wystąpienia zdarzenia powodującego obrażenia ciała, ubezpieczony powinien […] niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia, powiadomić Link4 o szkodzie powstałej zarówno w kraju jak i za granicą oraz o okolicznościach powstania szkody”
Proama „W razie zajścia zdarzenia Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomić PROAMA o zajściu nieszczęśliwego wypadku, a gdyby zachowanie tego terminu było niemożliwe – w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny uniemożliwiającej powiadomienie w terminie”.
PZU „Ubezpieczony obowiązany jest w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości zawiadomić o szkodzie PZU SA i stosować się do jego zaleceń”.
TUZ TUW „W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zawiadomić TUW „TUZ” pod numer telefonu, faxu lub e-mail wskazany w dokumencie ubezpieczenia o wystąpieniu wypadku, a gdyby zachowanie tego terminu było niemożliwe, w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny uniemożliwiającej zawiadomienie w terminie”.
Uniqa „W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest w ciągu 7 dni powiadomić Ubezpieczyciela o wypadku”.
Warta W razie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczający, Ubezpieczony lub osoba pisemnie przez nich upoważniona (każdy w granicach swoich możliwości) są zobowiązani w terminie nie późniejszym niż 7 dni:
1) od dnia zaistnienia na terytorium RP nieszczęśliwego wypadku,
2) od powrotu do kraju z zagranicy w przypadku, gdy nieszczęśliwy wypadek zaistniał poza granicami RP,
3) od dnia ustania okoliczności uniemożliwiających wcześniejsze zgłoszenie
skontaktować się z CENTRUM ALARMOWYM WARTY zwanym dalej CAW, którego numer telefonu oraz adres strony Internetowej znajduje się w dokumencie ubezpieczenia i zawiadomić o szkodzie, a następnie dokonać zgłoszenia szkody postępując zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez pracownika CAW.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wymienionych powyżej firm.

W OWU przygotowanym przez każdego ubezpieczyciela znajduje się też szczegółowa informacja na temat tego, jak ubezpieczony powinien się prawidłowo zachować po wypadku. Konieczne jest m.in. zawiadomienie służb (policji i pogotowia), a także wykonywanie zaleceń lekarza, aby złagodzić skutki zdarzenia. W przeciwnym razie ubezpieczony musi być świadomy, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo obniżyć wysokość świadczenia.

Porównaj ceny OC i AC

Odszkodowanie z więcej niż jednej polisy NNW

Ubezpieczenie NNW jest specyficznym produktem – ubezpieczeni mogą posiadać kilka polis, a w razie wypadku, dochodzić wypłaty z każdej z nich. Inaczej mówiąc, za ten sam uszczerbek na zdrowiu odszkodowanie wypłaci każdy ubezpieczyciel, z którym ubezpieczony zawarł umowę.

Wyjątek od powyższej reguły dotyczy zwrotu kosztów zakupu np. leków czy sprzętu rehabilitacyjnego. Starając się o wypłatę środków z tego tytułu z ubezpieczenia NNW, ubezpieczony otrzyma pieniądze tylko od jednego towarzystwa ubezpieczeniowego. W takiej sytuacji opłaca się wybrać tego ubezpieczyciela, który ustanowił najwyższy limit.

Podsumowanie:

 • Ubezpieczenie NNW zagwarantuje Ci odszkodowanie w razie nieszczęśliwego wypadku.
 • NNW komunikacyjne zapewnia odszkodowanie po wypadku związanym z ruchem pojazdu oraz podczas wsiadania, wysiadania i rozładunku.
 • To ubezpieczenie dobrowolne, a więc towarzystwa ubezpieczeniowe mogą dowolnie kształtować jego warunki. Oznacza to, że wśród warunków ubezpieczenia znajdziesz szereg wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, kiedy firma ubezpieczeniowa nie wypłaci Tobie odszkodowania. Do najczęstszych wyłączeń należą wina umyślna, rażące niedbalstwo, używanie pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem, prowadzenie pojazdu bez uprawnień czy jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 • Jeśli masz kilka polis NNW, w razie wypadku otrzymasz odszkodowanie ze wszystkich.
 • Jeśli do wypadku dojdzie w trakcie jazdy samochodem, pasażerowie mogę otrzymać odszkodowanie z Twojego OC, ale Ty go nie dostaniesz. Nie otrzymasz odszkodowania także wtedy, gdy jedziesz sam, i dojdzie do wypadku. W takich sytuacjach NNW bywa przydatne.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia NNW

 1. Czym różni się OC komunikacyjne od NNW?

  Przede wszystkim OC pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, a NNW nie. W razie szkody z winy kierowcy pasażerowie z nim podróżujący mogą otrzymać odszkodowanie z jego OC, ale on sam go nie otrzyma, podczas gdy z NNW odszkodowania otrzymają wszystkie osoby poszkodowane w wypadku.

 2. Czy opłaca się brać NNW do ubezpieczenia samochodu?

  NNW jest ubezpieczeniem wypadkowym i tak jak wszystkie ubezpieczenia wypadkowe warto je mieć z prostego powodu. Jeśli przydarzy Ci się coś złego, to dostaniesz odszkodowanie. A jeśli nie przydarzy Ci się nic złego, to trzeba się cieszyć. Koszt ubezpieczenia NNW w samochodzie na cały rok to od kilkunastu złotych do nawet ponad 100 zł za naprawdę wysokie sumy ubezpieczenia. Jeśli zakup NNW nie nadszarpnie Twojego domowego budżetu, to warto je mieć.

 3. Jak mogę kupić ubezpieczenie NNW komunikacyjne (online)?

  NNW to popularny produkt, który towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie dołączają do innych produktów np. ubezpieczenia samochodu, domu czy podróży. Z reguły zakup NNW jako dodatek do innego ubezpieczenia wychodzi o wiele taniej, a jeśli uda Ci się trafić na promocję, dostaniesz NNW za dosłownie kilka złotych.

 4. Ile odszkodowania z NNW dostanę za wypadek?

  Kwota odszkodowania z NNW jest zależna od dwóch rzeczy: - sumy ubezpieczenia, - procentu uszczerbku na zdrowiu. Sumę ubezpieczenia wybierasz podczas zawierania umowy. Najczęściej wynosi od 5 000 zł do 100 000 zł. Jeśli chodzi o uszczerbek na zdrowiu, to w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków każdej firmy znajdziesz załącznik z tabelą, a w niej poszczególne urazy wraz z procentowym uszczerbkiem na zdrowiu jaki im odpowiada.

[Głosów: 2 Średnia: 5]
Stefania Stuglik

Od 2012 roku związana z sektorem ubezpieczeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w dziale obsługi klienta. Ma na swoim koncie kilkaset sprzedanych polis komunikacyjnych. Prywatnie niepoprawna optymistka, zakochana w górach i literaturze pięknej.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments