Z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy otrzymasz odszkodowanie w razie pożaru auta, jeśli np. doszło do niego w wyniku zaprószenia ognia w samochodzie osoby trzeciej. Jeżeli natomiast np. wystąpi samozapłon Twojego auta, to szkody możesz pokryć jedynie z dodatkowej polisy AC.

Wykupując ubezpieczenie auta od pożaru, zyskujesz spokój ducha. Choć takie sytuacje zdarzają się stosunkowo rzadko, ich skutki mogą okazać się katastrofalne. Zobacz, co warto wiedzieć o takiej polisie i jak wybrać najlepszą.

Czy samochód może zapalić się samoczynnie?

Pożar pojazdu może być wynikiem zaprószenia z sąsiadującego z nim źródła ognia, które szybko się rozprzestrzenia i pochłania kolejne obiekty na swojej drodze. Możliwym scenariuszem jest też ten, w którym to w samochodzie dochodzi do samozapłonu i staje się on przyczyną pożaru. Co może wywołać taki groźny skutek?

 • Nieszczelny układ paliwowy.
 • Zwarcie przewodów wysokiego napięcia, np. od świec.
 • Przeciążenie instalacji grzewczej od nadmiernej eksploatacji.
 • Zwarcie w instalacji spowodowane zaśniedziałymi stykami bezpieczników.
 • Wyciek oleju silnikowego.
 • Kontakt rozgrzanego do wysokiej temperatury katalizatora z paliwem.

Do takich usterek może dojść na skutek niewłaściwego użytkowania pojazdu, np. podpinania dodatkowych akcesoriów elektrycznych czy wykonywania napraw na własną rękę pomimo braku odpowiedniego doświadczenia. Mogą być także wynikiem normalnej eksploatacji pojazdu – korozję metalowych elementów może wywołać kontakt z wodą lub solą drogową.

Wielu takich awarii nawet nie zauważysz podczas codziennej eksploatacji samochodu. Olej może np. wyciekać prosto na turbosprężarkę czy wydech, które rozgrzewają się nawet do 500–600°C, albo wypłynąć z nie mniej rozgrzanej, automatycznej skrzyni biegów, bo było go zbyt dużo. Gęsto upchane podzespoły i plastikowe obudowy mogą zamaskować wyciek, więc nie zobaczysz go gołym okiem. Z tego powodu należy zawsze zachować ostrożność i korzystać z usług zaufanych mechaników.

Jak wyglądają statystyki dotyczące pożarów samochodów?

Wciąż wydaje Ci się, że samozapłon samochodu to mało realistyczny scenariusz? W takim razie statystyki Państwowej Straży Pożarnej z 2020 roku na pewno Cię zaskoczą. Zgodnie z nimi strażacy przeprowadzili w ciągu roku aż 10 132 interwencje, które dotyczyły pojazdów mechanicznych, w tym:

 • 7827 – samochody osobowe i przyczepy samochodowe,
 • 1053 – samochody ciężarowe,
 • 1134 – autobusy i trolejbusy,
 • 118 – motocykle i jednoślady.

Czy zaparkowany pojazd jest objęty ubezpieczeniem?

Pożar zaparkowanego pojazdu, który pozostaje nieruchomy, budzi wiele kontrowersji w świecie ubezpieczeń. Dlaczego? Ma to związek z tym, w jaki sposób został sformułowany art. 34 Ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Brzmi on następująco:

 1. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

 Wynika z niego, że ubezpieczyciel odpowiada za każdą szkodą, która powstała na skutek ruchu – a w przypadku zaparkowanego pojazdu ten warunek nie zostaje spełniony. Warto jednak mieć na uwadze to, co następuje zaraz za tym fragmentem, czyli:

 1. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

1) wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;

2) bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;

3) zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

W związku z tym odpowiedzialność ubezpieczyciela nie kończy się w momencie, gdy samochód zatrzyma się.

Czy dostaniesz odszkodowanie z OC w przypadku pożaru auta?

Jeśli nawet ubezpieczycielom zdarzało się podważać ten fragment ustawy, to wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z 6 lutego 2014 r. (sygn. akt. II Ca 767/13) położył temu kres.

Zgodnie z orzeczeniem sądu, ustawa jasno określa, że postój pojazdu powinien być rozumiany jako ruch. A co za tym idzie, ubezpieczyciel odpowiada za powstałe szkody, jeśli samochód zapali się samoczynnie i rozprzestrzeniający się z niego ogień zajmie kolejne pojazdy – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w ubezpieczamy-auto.pl.

Co możesz zrobić, gdy właściciel pojazdu, który wywołał pożar, nie ma OC?

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC spoczywa na każdym właścicielu pojazdu mechanicznego. Jest o regulowane przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Osoby niestosujące się do przepisów muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. W 2021 roku wysokość kar za brak OC kształtuje się następująco:

Liczba dniSamochody osoboweSamochody ciężarowePozostałe pojazdy
< 3 dni1120 zł1680 zł190 zł
4–14 dni2800 zł4200 zł470 zł
> 14 dni5600 zł8400 zł930 zł

Czy naprawa pojazdu po pożarze jest możliwa?Brak wykupionego OC nie oznacza, że nie otrzymasz odszkodowania od sprawcy. Gdy zgłosisz szkodę do dowolnego ubezpieczyciela, ten skieruje ją do UFG, dzięki czemu otrzymasz należne odszkodowanie. Jednocześnie towarzystwo zastosuje wobec sprawcy zdarzenia tzw. regres ubezpieczeniowy, czyli będzie domagać się od niego pokrycia poniesionych kosztów. Zapłaci więc nie tylko karę za brak OC, ale również za samą szkodę.

Ogień to żywioł, który rozprzestrzenia się błyskawicznie. Jeśli zauważysz go od razu i uda Ci się szybko ugasić pożar, być może szkody będą na tyle niewielkie, że naprawa pojazdu będzie opłacalna – na pewno kosztowna, ale jednak wykonalna.

Najczęściej jednak wygląda to tak, że gdy odpowiednie służby przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, pożar obejmuje już cały pojazd. Po ugaszeniu okazuje się natomiast, że szkody wyrządzone przez płomienie i środki gaśnicze są zbyt duże, by choć myśleć o naprawie. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko zezłomować samochód i zacząć rozglądać się za nowym.

Czy OC sprawcy zawsze pokrywa szkody po pożarze?

Przytoczona przez nas powyżej interpretacja art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dotyczy tylko pożarów powstałych samoczynnie. Co to oznacza w praktyce? Jeśli do zaprószenia ognia doszło w wyniku podpalenia, nie ma możliwości wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Jedynym wyjściem jest dochodzenie swoich praw od osoby odpowiedzialnej za podpalenie.

Przykład: Pan Tomasz otrzymał informację o tym, że jego samochód stanął w płomieniach, a buchający z niego ogień szybko przedostał się na sąsiadujące pojazdy. Gdy dotarł na parking, strażakom udało się już opanować pożar. Okazało się jednak, że przyczyną zdarzenia nie był samozapłon spowodowany usterką auta, jednak podpalenie – szyba samochodu była rozbita, a na siedzeniu znajdowała się butelka ze śladami substancji łatwopalnej. W związku z tym pan Tomasz nie może liczyć na odszkodowanie od ubezpieczyciela, a z kosztami będzie musiał uporać się samodzielnie – chyba że policja ustali sprawcę i uda się wyegzekwować od niego pokrycie kosztów wyrządzonych szkód.

Jaka polisa AC zapewni ochronę na wypadek pożaru samochodu?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni Cię od roszczeń osób trzecich, które ucierpiały na skutek pożaru Twojego samochodu. O ile ich roszczenia zostaną zaspokojone przez ubezpieczyciela, o tyle Ty nie możesz na to liczyć i za naprawę auta lub zakup nowego zapłacisz z własnej kieszeni – chyba że masz wykupione dodatkowe AC. Autocasco pokrywa bowiem szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych, do których należy samozapłon. Jaką polisę wybrać, by zapewniała ochronę na wypadek pożaru pojazdu?

Przede wszystkim zwróć uwagę na to, czy pożar jest na pewno ujęty w zdarzeniach objętych ochroną ubezpieczeniową. Autocasco to polisa dobrowolna, co daje towarzystwom prawo do dowolnego kształtowania swoich ofert. Po drugie, istotne są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Często dotyczą one:

 • braku ważnych badań technicznych,
 • rażącego niedbalstwa ze strony właściciela samochodu lub osoby kierującej,
 • niewłaściwej eksploatacji instalacji gazowej,
 • niewłaściwego serwisowania,
 • aktów wandalizmu.

Zwróć również uwagę na ewentualne zapisy o szkodzie całkowitej. Jeśli taka klauzula znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), najpewniej możesz liczyć na wypłatę odszkodowania tylko wtedy, gdy ubezpieczyciel stwierdzi wystąpienie szkody całkowitej, czyli gdy koszt naprawy samochodu przekroczy 70% jego rynkowej wartości.

W pewnych sytuacjach rozwiązanie to może jednak okazać się nieopłacalne z punktu widzenia właściciela pojazdu. Dlaczego? Dostanie odszkodowanie w wysokości ceny rynkowej pojazdu w dniu zdarzenia, która została pomniejszona o wartość wraku oszacowaną przez towarzystwo. Jeśli jednak nie uda się sprzedać wraku za taką kwotę, nikt nie pokryje różnicy – zatem można na tym stracić. Warto też zwrócić uwagę na wysokość ewentualnego udziału własnego.

Jak zachować się, gdy zauważysz pożar pojazdu?

Chociaż ubezpieczyciele często zawierają w OWU klauzulę dotyczącą obowiązku minimalizowania szkód, to w przypadku pożaru nie zawsze możesz to zrobić. Ważniejsza jest zawsze konieczność ratowania zdrowia i życia Twojego oraz innych osób znajdujących się w pojeździe czy jego najbliższej okolicy. Gdy zauważysz, że samochód stoi w płomieniach, najpierw zadbaj o swoje bezpieczeństwo i wezwij odpowiednie służby, a dopiero później możesz przystąpić do ewentualnych prób gaszenia, o ile masz taką możliwość.

Podchodząc do samochodu, zachowaj szczególną ostrożność. Uważaj przede wszystkim przy otwieraniu maski. Po pierwsze, rozgrzany metal może łatwo poparzyć dłonie. Po drugie, szerokie otwarcie maski dostarczy do źródła ognia dużo tlenu, który go podsyci i może zwiększyć płomień. Środek gaśniczy powinien być zatem aplikowany przez niewielką szczelinę. Jeśli nie masz w tym doświadczenia i boisz się o swoje zdrowie, zaczekaj na profesjonalną pomoc.

Choć do pożarów samochodów nie dochodzi tak często, jak np. do kolizji drogowych, warto zabezpieczyć się na taką ewentualność. Koszty naprawy szkód wyrządzonych przez ogień mogą poważnie nadszarpnąć budżet, w przeciwieństwie do składek OC i AC, jeśli poszukasz odpowiedniego ubezpieczenia online w kalkulatorze OC/AC.

Źródła:

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031241152.

Pożar samochodu – co warto wiedzieć?

 • Do samoczynnego zapłonu samochodu może dojść m.in. na skutek ukrytej usterki lub niewłaściwej eksploatacji.
 • Jeśli pożar Twojego samochodu doprowadzi do podpalenia stojących obok pojazdów, ich właściciele mogą domagać się likwidacji szkody z Twojego OC.
 • Szkody powstałe w Twoim samochodzie w wyniku pożaru możesz zlikwidować z AC.
 • Wykupując AC od pożaru auta, warto sprawdzić dokładnie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o pożar samochodu

 1. Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z AC, jeśli pożar auta spowodowała raca rzucona przez nieznanego wandala?

  To zależy od zapisu w OWU konkretnej polisy. Wiele z nich umieszcza jednak klauzulę dotyczącą aktów wandalizmu w wyłączeniach odpowiedzialności i jeśli tak jest w Twoim przypadku, to najpewniej nie otrzymasz odszkodowania.

 2. Co mogę zrobić, jeśli ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania lub zaniżył jego wysokość?

  Możesz odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Masz na to 3 lata, ale im szybciej się za to zabierzesz, tym większe są szanse na powodzenie. Możesz również poprosić o bezpłatną pomoc Rzecznika Finansowego lub ostateczności wystąpić na drogę sądową.

 3. Czy każde AC automatycznie chroni przed skutkami pożaru?

  Niekoniecznie. Niektórzy ubezpieczyciele oferują ofertę all risk i w takiej sytuacji pożar auta jest objęty ochroną ubezpieczeniową. Niektóre towarzystwa proponują jednak pakiety zróżnicowane cenowo – im wyższa kwota, tym więcej zdarzeń obejmuje polisa. Koniecznie sprawdź OWU przed podpisaniem umowy, aby się upewnić, jak to wygląda w tym konkretnym przypadku.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny