[Głosów:32    Średnia:4.6/5]

Regres ubezpieczeniowy to prawo towarzystwa do tego, aby mogło domagać się zwrotu wypłaconego odszkodowania. Może mieć to miejsce w określonych przypadkach, które zapisane są w Ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Mówi o tym szczegółowo art. 43 tej ustawy. Zgodnie z jego zapisami ubezpieczyciel oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, mają prawo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeśli kierujący:

  1. „Wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii
  2. Wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
  3. Nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
  4. Zbiegł z miejsca zdarzenia;”

Czyli sprawca szkody będzie musiał zawrócić całość wypłaconego odszkodowania, jeśli był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, do zdarzenia doprowadził umyślnie, samochód pochodził z przestępstwa (np. był kradziony), kierujący nie miał prawa jazdy oraz gdy zbiegł z miejsca zdarzenia.

Koniecznie trzeba jeszcze pamiętać o art. 132, który odnosi się do działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego:

„Sprawca szkody i posiadacz pojazdu, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ponoszą solidarną odpowiedzialność z tytułu wypłaconego odszkodowania i kosztów poniesionych przez Biuro na wykonanie zobowiązań (…).”

Oznacza to, że jeśli spowoduje się szkodę pojazdem, który nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, kierujący autem oraz jego właściciel, będą razem musieli zwrócić całą kwotę, jaką Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci osobom poszkodowanym. Jeśli kierowca i właściciel samochodu to ta sama osoba, konieczność pokrycia odszkodowania spadnie na jedną osobę.

Uprawnienie zakładu ubezpieczeń do żądania od sprawcy szkody zwrotu całości lub części wypłaconego przez zakład ubezpieczeń odszkodowania. Inaczej mówiąc regres ubezpieczeniowy to przejście na ubezpieczyciela z chwilą wypłaty odszkodowania i do jego wysokości, praw przysługujących ubezpieczającemu w stosunku do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę.

Redakcja
Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Oblicz ceny online lub zadzwoń do naszego agenta

(22) 270 00 00