Poniesione wydatki rehabilitacyjne obejmują m.in. samochód, który w wielu przypadkach jest niezbędnym środkiem do zrealizowania  przejazdów na zabiegi lekarskie. Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie mogą wnioskować o ulgę, której celem jest pomoc w sfinansowaniu ponoszonych wydatków. 

Czym jest ulga rehabilitacyjna?

Ulgę rehabilitacyjną można odliczyć od uzyskanego dochodu (lub przychodu – w zależności od sposobu rozliczenia z US) w rocznym zeznaniu podatkowym. Jest to rodzaj rządowej pomocy finansowej dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, które ponoszą wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom, które mają status niepełnosprawności, a także  opiekunom, mających na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. 

Za osobę niepełnosprawną i kwalifikującą się do otrzymania ulgi rehabilitacyjnej w świetle przepisów uznawane są: 

 • Osoby posiadające orzeczenie lekarskie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności; 
 • Osoby posiadające decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną; 
 • Osoby, które otrzymały orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16 roku życia; 
 • Osoby, którym orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997r. 

Z kolei osoby, które mają na swoim utrzymaniu osoby niepełnosprawne, również muszą spełniać pewne warunki. Przede wszystkim ich podopiecznymi mogą być niepełnosprawni, z którymi wiąże ich więź rodzinna. Mogą być to zatem dzieci własne i przysposobione, rodzice, współmałżonek, teście, rodzeństwo, pasierbowie, a także macocha, ojczym, zięć czy synowa. Ponadto, dochód osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć dwunastokrotności kwoty renty socjalnej w roku podatkowym (w 2023 r. było to 19 061,28 zł). 

Porównaj ceny OC i AC

Co można objąć ulgą rehabilitacyjną?

Wartość odliczonej kwoty dzięki uldze rehabilitacyjnej jest zależna od rodzaju poniesionych wydatków. Prawo określa wprost katalog wydatków i dzieli poniesione koszty na limitowane oraz nielimitowane. 

 • Rozliczenie limitowane kwotowo – ulga przysługuje do określonej kwoty kategorii wydatków, obecnie jest to maksymalnie 2 280 zł. Co ważne, tych wydatków nie trzeba popierać dokumentami.
 • Rozliczenie nielimitowane kwotowo – w tym przypadku od dochodu można odliczyć całą poniesioną kwotę poniesionych na grupę wydatków, które zostały określone w przepisach. 

W przypadku odpisania podatku od wydatków limitowanych kwotowo dotyczy wydatków na: 

 • używanie samochodu osobowego, 
 • opłacenie przewodników osób niewidomych, 
 • psa asystującego, 
 • zakup produktów typu pieluchomajtki, 
 • zakup leków (można odliczyć kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki). 

Szukasz idealnej polisy OC i AC? Skorzystaj z naszej porównywarki ubezpieczeń, pomożemy znaleźć Ci najlepszą ochronę ubezpieczeniową dla pojazdu przeznaczonego do korzystania przez osobę niepełnosprawną. Na ubezpieczamy-auto.pl sprawdzisz dziesiątki ofert w kilka minut i kupisz najtańszą polisę. 

Nieco szerszy katalog ustawodawca określa przy wydatkach nielimitowanych kwotowo. Są to przede wszystkim wydatki poniesione na: 

 • przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup, naprawę, najem sprzętu rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych wymienionych określonych w przepisach, 
 • pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, itd.
 • odpłatny pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej,
 • zabiegi rehabilitacyjnymi lub leczniczo-rehabilitacyjne,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, 
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem m.in. na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Jak odliczyć ulgę rehabilitacyjną na samochód?

Koszty poniesione na samochód zalicza się do kategorii wydatków limitowanych. Z tego powodu można odliczyć maksymalnie kwotę 2 280 00 zł, natomiast wystarczy złożyć tylko oświadczenie o poniesionych wydatkach. 

Osoba odliczająca podatek (może być to osoba z niepełnosprawnościami lub jego opiekun) musi właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. Ulga obejmuje tylko samochody osobowe. 

Przez poniesione wydatki rozumie się np. zakup polisy OC, koszty paliwa, konieczność wymiany opon na zimowe bądź letnie. 

Jakie dokumenty są potrzebne do ulgi rehabilitacyjnej?

Aby otrzymać ulgę rehabilitacyjną, należy odpowiednio udokumentować poniesione kosztów.  Najlepiej, żeby było to dokumenty wskazujące, kto bym nabywcą opłaconych przedmiotów, czy usług jak faktura czy potwierdzenie zapłaty z banku. 

Brak odpowiednich poświadczeń poniesionych wydatków, najpewniej zakończy się odmową udzielenia ulgi rehabilitacyjnej. Dlatego zalecane jest skrupulatne kolekcjonowanie wszystkich dowodów zapłaty. Zdarzają się także sytuacje, w których fiskus nie chce akceptować paragonów, ponieważ nie stanowią one dowodu zakupu na konkretny podmiot. Warto się w pewien sposób zabezpieczyć i korzystać z możliwości pobrania faktury zamiast zwykłego paragonu.’’  

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń w uebzpieczamy-auto.pl

Podatnik musi także udowodnić, że jest uprawniony do otrzymania ulgi. Dowód niepełnosprawności stanowi orzeczenie lekarskie lub dokument wydany przez właściwe służby państwowe posiadające kompetencje do potwierdzenia niepełnosprawności. 

Porównaj ceny OC i AC

W przypadku opiekuna osoby niepełnosprawnej dodatkowo będzie potrzebne potwierdzenie stopnia pokrewieństwa. Może być to akt urodzenia bądź inny dokument osobowy potwierdzający więzy rodzinne.   

Ile wynosi ulga rehabilitacyjna w 2024 r.?

Ustawodawca określił, iż ulga rehabilitacyjna w 2024 r. na wydatki limitowane wynosi 2 280,00 zł na kategorię danych wydatków. Przykładowo opłacanie przewodnika osoby niewidomej należy do odrębnej grupy poniesionych kosztów niż używanie samochodu osobowego. Dlatego podatek można odpisać w obu kategoriach do wskazanej przez przepisy kwoty maksymalnej. 

W przypadku wydatków nielimitowanych nie została określona górna granica poniesionych wydatków.

 1. W 2024 roku ulga rehabilitacyjna wynosi 2 280 zł.
 2. Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, nie trzeba mieć prawa jazdy. Trzeba być jednak właścicielem lub współwłaścicielem samochodu.
 3. Ulga rehabilitacyjna na samochód przysługuje osobie z niepełnosprawnością. Może z niej skorzystać również podatnik, który jest opiekunem takiej osoby.
 4. Opiekun może skorzystać z ulgi, gdy dochód osoby z niepełnosprawnością w 2023 r. nie przekroczył kwoty 19 061,28 zł.

Bibliografia

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g, ust. 13a.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ulgę rehabilitacyjną

 1. Jaki należy złożyć PIT do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej?

  Jest to zależne od sposobu rozliczenia się i źródła uzyskiwanych dochodów. Jeśli dochód pochodzi z umowy o pracy czy emerytury odpowiedni będzie PIT-37. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny skorzystać z PITu-37, natomiast PIT-28 jest dla podatników uzyskujących przychód opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z najmu). Kluczowe jest dołączenie do rozliczenia formularza PIT/O, który jest informacją o poniesionych rozliczeniach.

 2. Jakie ubezpieczenie będzie odpowiednie dla samochodu użytkowanego przez osobę niepełnosprawną?

  Składka ubezpieczeniowa jest obliczana na podstawie wielu różnych zależnych dlatego, aby wybrać najlepszą polisę warto dobrze przeanalizować dostępne na rynku oferty. Najłatwiej zrobić to poprzez skorzystanie z internetowej porównywarki lub porady agenta ubezpieczeniowego. Firmy ubezpieczeniowe przy wycenie ubezpieczenia skupiają się głównie na aspektach jak parametry samochodu czy profil kierowcy.

 3. Czy można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej jeśli poniosło się wydatek za granicą?

  Tak, jak najbardziej. Jeśli zakup został dokonany poza Polską, a dokument potwierdzenie zapłaty w innej walucie, to wydatek powinien zostać przeliczony według kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień jego poniesienia.

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny