Ubezpieczenie PZU Auto NNW jest przeznaczone dla kierowców, którzy chcą zapewnić sobie i pasażerom wsparcie finansowe po wypadku. Prześwietlamy ofertę przygotowaną przez PZU i sprawdzamy, na co w jej ramach mogą liczyć osoby ubezpieczone.

Ubezpieczenie NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków, należy do kategorii ubezpieczeń osobowych. Ponieważ ochroną jest objęte zdrowie i życie człowieka, to ubezpieczony (kierowca, pasażer) może liczyć na odszkodowanie, gdy w wyniku wypadku dozna np. rozstroju zdrowia. Jeżeli zainteresowała Cię oferta ubezpieczenia NNW przygotowanego przez PZU, poniżej znajdziesz jego szczegółową analizę.

PZU Auto NNW – kiedy ubezpieczyciel wypłaci świadczenie?

Ubezpieczenie PZU Auto NNW obejmuje szereg świadczeń. Zgodnie z zapisami znajdującymi się w OWU, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca pieniądze, gdy:

  • ubezpieczony dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. utraty narządu). Wysokość odszkodowania jest uzależniona od stopnia uszczerbku na zdrowiu i stanowi procent sumy ubezpieczenia;
  • konieczne jest podjęcie przez ubezpieczonego uciążliwego leczenia (np. operacji). Z tego tytułu ubezpieczyciel wypłaci 1 proc. sumy ubezpieczenia określonej w umowie, nie więcej jednak niż 1000 zł;
  • ubezpieczony jest niezdolny do pracy. Wysokość świadczenia (tzw. zasiłku dziennego) wynosi 1 promil sumy ubezpieczenia za każdy dzień, przy czym maksymalnie ubezpieczyciel wypłaci świadczenie za 60 dni. W razie hospitalizacji zasiłek jest wypłacany od pierwszego dnia, a w przypadku leczenia ambulatoryjnego od siódmego dnia po zajściu wypadku; 
  • ma miejsce śmierć ubezpieczonego. Jego bliscy otrzymają 100 proc. sumy ubezpieczenia. PZU zwróci również koszty transportu zwłok do wysokości 50 proc. sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 15 000 zł.

Zasiłek dzienny otrzymają wyłącznie ubezpieczeni, którzy pracują zarobkowo i zawarli umowę ubezpieczenia PZU Auto NNW na okres 12 miesięcy. Wypłata świadczenia odbywa się na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza. 

W ramach ubezpieczenia PZU Auto NNW ubezpieczyciel zwraca również:

  • koszty leczenia lub rehabilitacji w wysokości do 10 proc. sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 5000 zł,
  • koszty zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w wysokości 10 proc. sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 10 000 zł,
  • koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych w wysokości do 10 proc. sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 10 000 zł.

Zwrot kosztów następuje na podstawie przedstawionych przez ubezpieczonego rachunków i dowodów ich zapłaty.

Przeczytaj także:
Kalkulator OC bez podawania danych – jak to działa
Ubezpieczenie szyb samochodowych

Ile wynosi suma ubezpieczenia?

Przy wyborze produktów ubezpieczeniowych należy zwrócić uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia. To górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Ile wynosi suma ubezpieczenia PZU Auto NNW? Wielokrotność 1000 zł, a to oznacza, że każdy ubezpieczony może samodzielnie określić jej wysokość. Jednocześnie zgodnie z informacją zamieszczoną w OWU, suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 5000 zł i wyższa niż 100 000 zł w stosunku do jednego ubezpieczonego.

Ile kosztuje ubezpieczenie PZU Auto NNW?

Cena produktów oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe może być stała lub zmienna, czyli zależeć od konkretnych czynników. PZU Auto NNW to ubezpieczenie należące do tej drugiej kategorii.

Ubezpieczyciel uzależnia wysokość składki ubezpieczeniowej od wielu czynników: rodzaju i sposobu użytkowania pojazdu, sumy i okresu ubezpieczenia, liczby zakupionych polis, sposobu zapłaty składki ubezpieczeniowej oraz umiejscowienia kierownicy w pojeździe. Przy wyliczaniu wysokości składki PZU bierze pod uwagę również indywidualną ocenę ryzyka.

PZU Auto NNW – ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

Istotnymi punktami każdego OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczeń) są wyłączenia, czyli sytuacje, gdy ubezpieczyciel nie będzie musiał wypłacić odszkodowania. W przypadku ubezpieczenia PZU Auto NNW towarzystwo ubezpieczeniowe PZU będzie zwolnione z odpowiedzialności m.in. wówczas, gdy:

  • kierowca w momencie wypadku był pod wpływem alkoholu, środków odurzających, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem lub poruszał się pojazdem niezarejestrowanym, nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego,
  • pasażer w momencie wypadku był pod wpływem alkoholu albo innych środków odurzających lub świadomie podjął jazdę z kierowcą prowadzącym pojazd w stanie nietrzeźwości,
  • następstwa wypadków ubezpieczeniowych zaszły podczas jazd wyścigowych, konkursowych lub treningów do jazd konkursowych.

Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU nie odpowiada za następstwa chorób i stanów chorobowych, które zostały ujawnione po wypadku. Odpowiedzialność nie obejmuje również zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz szkody polegające na utracie lub zniszczeniu rzeczy.

Zakres terytorialny ubezpieczenia PZU Auto NNW obowiązuje na terenie Polski i pozostałych krajów Europy. Ochroną ubezpieczeniową są też objęte wypadki, które zaszły na terenie następujących krajów: Algierii, Maroka, Izraela, Cypru i Tunezji.

Sprawdź najtańsze ubezpieczenie samochodowe w kalkulatorze OC AC

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny