Reasekuracja

Jest to odstąpienie części lub całości objętego ubezpieczeniem ryzyka, a także odpowiedniej kwoty składek na rzecz tzw. reasekuratora, czyli innego zakładu ubezpieczeń, w zamian za partycypację w wypłacie ewentualnych świadczeń. W uproszczeniu jest to więc umowa na mocy, której jeden zakład ubezpieczeń odstępuję innemu zakładowi ubezpieczeń część lub całość objętego ochroną ryzyka oraz część składek … więcej…

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP chroni przed utratą wartości auta. Z tego względu jest ono szczególnie polecane osobom, które kupują samochód na kredyt lub w leasingu. Jeżeli zamierzasz sfinansować zakup pojazdu właśnie przy pomocy banku lub leasingodawcy, dowiedz się, co zyskasz, mając ubezpieczenie GAP. Nowe samochody bardzo szybko tracą na wartości. Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Auto Protection) pokrywa różnicę … więcej…

KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)

Komisja Nadzoru Finansowego została powołana na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym. Jest organem administracji rządowej, który sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce, w tym sektorem bankowym, rynkiem ubezpieczeniowym, kapitałowym oraz instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego, a także sektorem kas spółdzielczych. Działania KNF nadzoruje … więcej…

Franszyza integralna

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych termin franszyza integralna odnosi się do polisy Autocasco. Określa sumę, poniżej której towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowie za szkody ubezpieczonego. Franszyza integralna może być wyrażona kwotowo (np. 500 zł) lub procentowo (np. 10%). Choć oznacza przeniesienie części kosztów likwidacji szkody na ubezpieczonego, to jednocześnie może obniżyć cenę polisy. Franszyza integralna bywa także … więcej…

Agent ubezpieczeniowy

Przedsiębiorca reprezentujący dany zakład ubezpieczeń i świadczący określony usługi na jego rzecz. Agent prowadzi działalność na podstawie umowy agencyjnej i jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Zadania agenta ubezpieczeniowego Agent ubezpieczeniowy ma za zadanie organizować i nadzorować czynności agencyjne. Do jego głównych, codziennych obowiązków należą: pozyskiwanie klientów, obsługa klientów, zawieranie i wykonywanie umów. Wszystkie czynności … więcej…

OC graniczne

OC graniczne to – czasowe ubezpieczenie komunikacyjne. Chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami, spowodowanych przez siebie szkód w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. OC graniczne obejmuje ubezpieczonego ochroną taką samą, jak standardowe OC. Różnica polega głównie na terminie jego użytkowania. Na jak długo można wykupić OC graniczne? W państwach należących do systemu Zielonej Karty polisa zawierana jest … więcej…

Ubezpieczenie direct

Ubezpieczenie direct to polisa nabywana w modelu sprzedaży bezpośredniej – przez Internet lub telefon. Obliczenie składki i wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się online, a transakcja może zostać sfinalizowana przelewem tradycyjnym, elektronicznym lub przy osobistym odbiorze polisy. Ubezpieczenie direct – zalety Do głównych zalet zakupu ubezpieczenia kanałem direct należą: możliwość znalezienia najtańszej polisy, brak konieczności wychodzenia … więcej…

Bonus malus

Bonus malus – co to jest? Bonus malus to termin pochodzący z łaciny – w tłumaczeniu na język polski oznacza dobry-zły. System ten odnosi się do indywidualnej historii szkodowości kierowcy i w praktyce funkcjonuje w oparciu o dwie kluczowe zasady: bezszkodowa jazda w danym okresie ubezpieczeniowym skutkuje obniżeniem składek na kolejny okres, im więcej usuniętych … więcej…

Karencja

Karencja – co to jest? Karencja jest okresem obowiązywania polisy ubezpieczeniowej, w trakcie którego ochrona ubezpieczeniowa: ma ograniczony zakres lub nie jest jeszcze aktywna. Karencja – powody stosowania Przez towarzystwa ubezpieczeniowe karencja jest stosowana jako sposób zabezpieczenia na okoliczność, gdy ubezpieczenie jest wykupywane po wystąpieniu szkody lub kiedy zachodzi wysokie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody w najbliższym … więcej…

Niedoubezpieczenie

Niedoubezpieczenie to sytuacja, gdy zgłoszona suma ubezpieczenia jest niższa od faktycznej wartości ubezpieczonego mienia. Wyraźnie widać to na przykładzie polis, których przedmiotem jest dom, mieszkanie czy samochód. Niedoubezpieczenie – na czym polega? Jednym z czynników decydujących o skuteczności ubezpieczenia jest prawidłowe oszacowanie wartości mienia stanowiącego przedmiot polisy. W praktyce zdarza się, iż nie jest ona … więcej…

Oblicz ceny online lub zadzwoń do naszego agenta

(22) 270 00 00