Przedsiębiorcy korzystający z pojazdów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą zastanawiać się, czy uwzględnienie ubezpieczenia samochodu w kosztach jest poprawne. Zagadnienie to nie jest oczywiste – sposób postępowania zależy zarówno od rodzaj pojazdu, jak i ubezpieczenia.

Jeżeli przedsiębiorca w swojej codziennej działalności wykorzystuje pojazdy, to cyklicznie nabywa dla nich obowiązkowe ubezpieczenie OC, a czasem również dodatkowe polisy, w tym NNW, Assistance czy GAP (ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu). W zależności od wielkości floty wydatki te mogą być liczone w dziesiątkach czy nawet setkach tysięcy złotych rocznie. To główny powód, dla którego przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy mogą uwzględnić ubezpieczenie samochodu w kosztach podatkowych.

Czy ubezpieczenie samochodu może być kosztem uzyskania przychodu?

Kwestię uwzględniania w wydatkach firmowych ubezpieczeń zakupionych dla pojazdów reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa ta pozwala uwzględnić ubezpieczenie samochodu w kosztach podatkowych, przy czym przedsiębiorcy muszą pamiętać o pewnej zasadzie. Jeżeli ubezpieczenie zostało nabyte dla firmowego:

 • pojazdu ciężarowego – w kosztach można uwzględnić całą kwotę przeznaczoną na zakup ubezpieczenia,
 • pojazdu osobowego – zastosowanie mają limity, co oznacza, że nie każde ubezpieczenie będzie można zaliczyć do kosztów w pełnej wysokości.

Pojazd wykorzystywany przez przedsiębiorcę nie zawsze musi zostać wpisany do ewidencji środków trwałych. Nie należą do rzadkości sytuacje, gdy przedsiębiorca w celach zarobkowych wykorzystuje prywatne auto. To rozróżnienie również jest istotne – w przypadku pojazdów prywatnych (które nie zostały uwzględnione w ewidencji środków trwałych) też występują pewne ograniczenia w uwzględnianiu ubezpieczenia samochodu w firmowych kosztach.

Forma działalności a księgowanie ubezpieczenia samochodu

Jeśli chodzi o ubezpieczenie samochodu w firmie, różni się to w zależności od formy własności pojazdu. Oto najczęstsze przypadki:

 • Własność firmowa – pojazdy wprowadzone do rejestru środków trwałych są używane wyłącznie w działalności gospodarczej. Właściciel musi je zarejestrować jako firmowe, zgłosić do Urzędu Skarbowego na druku VAT-26 i prowadzić rejestr użytkowania. Koszty ubezpieczenia OC, AC i NNW można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodu, z limitem 150 000 zł w ubezpieczeniu autocasco.
 • Własność prywatna – jeśli prywatny samochód jest używany w działalności gospodarczej, ale nie jest wprowadzony do rejestru środków trwałych, można odliczyć 20% kosztów poniesionych na OC, NNW i AC.
 • Leasing operacyjny i finansowy – w obu przypadkach koszt ubezpieczenia spoczywa na leasingobiorcy, ale różni się to, czy pojazd jest wprowadzony do rejestru środków trwałych (leasing finansowy) czy nie (leasing operacyjny). W obu przypadkach można zaliczyć całość kosztów ubezpieczenia do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Najem, użyczenie, dzierżawa – w przypadku najmu długoterminowego, użyczenia lub dzierżawy, właściciel może przekazać pojazd do użytku, nie przenosząc jednak własności. Koszty związane z ubezpieczeniem pozostają zwykle po stronie właściciela, chyba że umowa przewiduje inaczej.

Sposób uwzględnienia ubezpieczenia samochodu w kosztach podatkowych zależy głównie od formy własności pojazdu w firmie. W przypadku własności firmowej, można zaliczyć koszty ubezpieczenia w całości, podczas gdy w przypadku własności prywatnej lub leasingu istnieją określone limity odliczeń.

Warto również zwrócić uwagę na różnice dotyczące leasingu operacyjnego i finansowego oraz na specyfikę najmu, użyczenia i dzierżawy, gdzie kwestie ubezpieczenia zwykle pozostają po stronie właściciela pojazdu. Dobra znajomość tych zasad pozwoli właścicielom firm na optymalne zarządzanie kosztami związanymi z ubezpieczeniem floty samochodowej.

Jak ująć polisy OC, Assistance i NNW w kosztach firmowych?

W przypadku ubezpieczeń OC, Assistance i NNW zakupionych dla pojazdu osobowego sprawa jest prosta – aktualnie przedsiębiorcy poniesione w związku z zakupem tych ubezpieczeń wydatki mogą zaliczyć do kosztów:

 • w 100 proc. w przypadku pojazdów firmowych (ujętych w ewidencji środków trwałych) i pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu czy wynajmu,
 • w 20 proc. jeżeli auto jest własnością przedsiębiorcy (samochód nie został wpisany do ewidencji środków trwałych).

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje jeszcze jeden limit ujmowania wydatków w kosztach podatkowych – 75 proc. w odniesieniu do pojazdów wykorzystywanych w celach mieszanych (firmowych i prywatnych). Limit ten jednak nie ma zastosowania w odniesieniu do kosztów ponoszonych z tytułu ubezpieczenia pojazdu.

Uwzględnienie polis OC, Assistance i NNW w księgach rachunkowych nie nastręcza przedsiębiorcom większych problemów. Inaczej jest w przypadku ubezpieczeń AC i GAP, gdyż do nich odnoszą się odrębne regulacje.

Jak uwzględnić ubezpieczenie AC w kosztach?

Ponieważ samochody firmowe to często nowe pojazdy, przedsiębiorcy chętnie nabywają dla nich ubezpieczenie AC. Jak poprawnie uwzględnić ten wydatek w księgach rachunkowych, jeżeli polisa została zakupiona dla pojazdu osobowego?

W przypadku ubezpieczenia AC po nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kluczowa jest wartość pojazdu. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47 przywołanej ustawy przedsiębiorca:

 • dla pojazdu firmowego, którego wartość nie przekracza 150 tys. zł – uwzględnia w kosztach uzyskania przychodu całą kwotę, którą wydał na zakup ubezpieczenia AC,
 • dla pojazdu firmowego, którego wartość przekracza 150 tys. zł – uwzględnia w kosztach firmowych ubezpieczenie AC jedynie w kwocie proporcjonalnej do 150 tys. zł.

Jak prawidłowo wyliczyć kwotę, która będzie mogła zostać uwzględniona w kosztach uzyskania przychodu, jeżeli wartość pojazdu wynosi 250 tys. zł, a na składkę AC przedsiębiorca przeznaczył 2 tys. zł? Należy podzielić ustalony limit, czyli kwotę 150 tys. zł, przez 250 tys. i następnie pomnożyć uzyskany wynik przez kwotę wydaną na ubezpieczenie posiadanego pojazdu (w przykładzie przez 2 tys. zł). Otrzymana w ten sposób wartość (czyli 1200 zł) może zostać uwzględniona w kosztach firmowych.

Przykład: Pan Andrzej prowadzi firmę zajmującą się wynajmem aut. Dysponuje kilkoma droższymi modelami, między innymi Mercedesem S o wartości 480 tys. zł i Lexusem o wartości 420 tys. zł. Wszystkie auta są w leasingu operacyjnym. Zgodnie z obecnymi przepisami może „wrzucić” w koszty jedynie kwoty proporcjonalne do limitu 150 tys. zł. Ubezpieczenie AC na Mercedesa kosztuje pana Andrzeja 7 000 zł. Kwota 150 000 zł stanowi 31,25% wartości auta, więc w koszty może wrzucić tylko 31,25% z 7 000 zł – oznacza to dokładnie 2187,50 zł.

Jak zaliczyć ubezpieczenie GAP samochodu do kosztów firmowych?

Drugim wyjątkiem jest uwzględnianie w kosztach firmowych ubezpieczenia GAP. To, czy cała składka, czy też tylko jej część będzie mogła zostać uwzględniona w kosztach firmowych, zależy od konstrukcji umowy. Jeżeli:

 • wartość składki GAP jest skorelowana z wartością pojazdu, to zastosowanie ma limit wartości – analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia AC (limit wynosi 150 tys. zł),
 • ubezpieczenie GAP zostało potraktowane jako koszt eksploatacyjny, to przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów firmowych 75 proc. składki.

Ubezpieczenie GAP pozwala otrzymać dodatkowe odszkodowanie, które pokrywa co do zasady różnicę między sumą, za jaką auto zostało kupione, wyleasingowane bądź wynajęte, a odszkodowaniem wypłaconym z polisy AC, które jest określane na podstawie aktualnej wartości rynkowej.

– przekonuje Aleksandra Szczęsny, konsultant podatkowy

Dla ułatwienia w poniższej tabelce znajduje się podsumowanie zasad, zgodnie z którymi w księgach rachunkowych firmy należy ujmować zakupione polisy.

Ubezpieczenia samochodu osobowego w kosztach firmowych
UbezpieczeniePojazd firmowyPojazd w leasingu, wynajmowanyPojazd prywatny
OC100 proc.100 proc.20 proc.
NNW100 proc.100 proc.20 proc.
Assistance100 proc.100 proc.20 proc.
ACZależy od wartości pojazdu – limitem jest 150 tys. zł. Jeżeli wartość auta:
- jest niższa – składkę zalicza się w całości do kosztów,
- jest wyższa – składkę zalicza się w kwocie proporcjonalnej do 150 tys. zł.
20 proc.
GAPZależy od zapisów umowy. Jeżeli:
- wysokość składki zależy od wartości pojazdu, to stosuje się analogiczną zasadę obliczania jak przy ubezpieczeniu AC,
- ubezpieczenie GAP zostało potraktowane jako koszt eksploatacyjny, to w księgach uwzględnia się 75 proc. składki.
20 proc.
 • W zależności od formy własności pojazdu i jego przeznaczenia, możliwość uwzględnienia kosztów ubezpieczenia w firmowych wydatkach może się różnić.
 • Własność firmowa, własność prywatna, leasing operacyjny, leasing finansowy oraz najem, użyczenie czy dzierżawa – każda forma wymaga innego podejścia do księgowania kosztów ubezpieczenia.
 • Zakup ubezpieczeń dla pojazdów firmowych (zarejestrowanych w ewidencji środków trwałych) pozwala na pełne uwzględnienie kosztów w wydatkach. W przypadku pojazdów prywatnych lub wykorzystywanych w celach mieszanych obowiązują limity odliczeń.
 • W przypadku polisy AC, wartość pojazdu ma kluczowe znaczenie dla określenia kwoty, którą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Przepisy różnią się w zależności od wartości pojazdu.
 • W przypadku ubezpieczenia GAP, możliwość uwzględnienia składki w kosztach zależy od konstrukcji umowy i wartości pojazdu. Przepisy pozwalają na zaliczenie do kosztów nawet 75% składki, jeśli została ona potraktowana jako koszt eksploatacyjny.

Bibliografia

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
 • Cytat w sprawie GAP: https://isp-modzelewski.pl/serwis/ubezpieczenie-samochodu-osobowego-a-koszty-uzyskania-przychodow/.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie samochodu w kosztach firmy

 1. Czy OC może być wliczane do kosztów uzyskania przychodu?

  Tak, składka OC może być wliczane w koszty uzyskania przychodu, zwłaszcza w przypadku samochodów firmowych. Jednakże, sposób uwzględnienia OC w kosztach zależy od formy własności pojazdu i jego przeznaczenia.

 2. Czy użytkowanie prywatnego samochodu może być kosztem dla firmy?

  Tak, użytkowanie prywatnego samochodu w celach firmowych może być kosztem dla firmy. Jednakże sposób uwzględnienia tego kosztu w zależności od tego, czy samochód jest wprowadzony do rejestru środków trwałych czy nie. Jeśli nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych, można odliczyć 20% kosztów poniesionych na OC, NNW i AC.

 3. Czy biorąc samochód w leasing muszę wykupić ubezpieczenie AC?

  Tak, biorąc samochód w leasing zazwyczaj wymaga się wykupienia ubezpieczenia AC, które chroni pojazd przed szkodami mechanicznymi, kradzieżą i innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami. Ubezpieczenie AC jest często warunkiem umowy leasingowej i jest odpowiedzialnością leasingobiorcy. Warto jednocześnie dodać, że samego ubezpieczenia nie można w tej sytuacji nazwać obowiązkowym, ponieważ samo wzięcie leasingu jest kwestią dobrowolną. O warunkach umowy decyduje firma udzielająca leasingu i to ona ma prawo wymagać dodatkowego zabezpieczenia.

 4. Czy ubezpieczenie samochodu ciężarowego księguje się tak samo jak osobowego?

  Ubezpieczenie samochodu ciężarowego i osobowego jest księgowane w sposób podobny, ale istnieją pewne różnice. Ubezpieczenie samochodu ciężarowego, będącego często wykorzystywanym aktywem w działalności gospodarczej, jest zwykle uwzględniane w kosztach firmy zgodnie z zasadami księgowymi dotyczącymi aktywów trwałych lub jako koszt operacyjny. Natomiast ubezpieczenie samochodu osobowego może być księgowane jako koszt operacyjny lub koszt uzyskania przychodu, w zależności od sposobu jego wykorzystania przez przedsiębiorcę.

 5. Co to jest ubezpieczenie GAP?

  Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) to dodatkowa opcja ubezpieczenia, która chroni właściciela pojazdu przed stratą finansową w przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu, gdy wartość rynkowa pojazdu jest niższa od kwoty zadłużenia lub wartości ubezpieczenia. Ubezpieczenie GAP wyrównuje różnicę między kwotą, którą ubezpieczyciel wypłaca za pojazd (np. wartość rynkowa) a kwotą, którą dłużnik jest winien (np. pozostałe zobowiązanie z leasingu lub kredytu).

Michał Grzybowski

Dziennikarz i redaktor internetowy z wieloletnim doświadczeniem. Od lat zajmuje się tematami związanymi z motoryzacją oraz pozornie zawiłymi kwestiami związanymi z rynkiem ubezpieczeń komunikacyjnych. Wychodzi z założenia, że wszystkie – nawet najbardziej złożone tematy – można wyjaśnić w prosty i przystępny sposób.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny