Gdy wynikiem wypadku są szkody majątkowe lub osobowe, osobom poszkodowanym należy się odszkodowanie z OC sprawcy. Z naszego poradnika dowiesz się, jak jest ustalana jego wysokość. Radzimy też, jak postępować, gdy ubezpieczyciel zaniża wysokość świadczenia.

Wysokość odszkodowania z OC sprawcy – warto widzieć

 • Osoby poszkodowane mogą dochodzić z OC sprawcy zdarzenia odszkodowania za uszkodzone mienie (szkody majątkowe) oraz utratę zdrowia (szkody osobowe).
 • Z polisy OC sprawcy otrzymamy również po wypadku: zwrot utraconych zarobków, wypłatę renty na zwiększone potrzeby oraz zadośćuczynienie za ból i cierpienie.
 • Odszkodowanie powinno odpowiadać wysokości szkody doznanej przez poszkodowanego.
 • Osoby, które nie zgadzają się z wysokością odszkodowania czy zadośćuczynienia przyznanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe, mogą napisać reklamację, skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego lub złożyć pozew do sądu.

Mimo wdrażania rozwiązań mających poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach, co roku w wypadkach komunikacyjnych zostają poszkodowane tysiące osób. Zgodnie z zasadą mówiącą, że każda szkoda powinna zostać naprawiona, mają one prawo do odszkodowania z OC sprawcy. Jeżeli kierowca, który spowodował wypadek, miał ubezpieczenie OC, wszelkie roszczenia należy kierować do ubezpieczyciela. Jak towarzystwo ubezpieczeniowe ustala wysokość odszkodowania? Okazuje się, że dla wielu osób to zagadka.

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanym z OC sprawcy?

Katalog świadczeń z OC sprawcy określają unijne dyrektywy oraz polska Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Z OC sprawcy osoby poszkodowane mogą dochodzić odszkodowania za zniszczoną karoserię, wyposażenie pojazdu czy przewożone w nim rzeczy osobiste. Jeżeli po wypadku Twój samochód jest niesprawny, ubezpieczyciel sprawcy pokryje koszty odholowania go do warsztatu. Przysługuje Ci również pojazd zastępczy, którego koszt wypożyczenia również pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe.

Odszkodowania za zniszczenia pojazdów to najczęściej wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe świadczenia. Tymczasem poszkodowani mają prawo dochodzić również zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i zarobków utraconych w wyniku wypadku. Z OC sprawcy wypadku można też starać się o wypłatę renty na zwiększone potrzeby oraz zadośćuczynienie za ból i cierpienie.

Z ubezpieczenia OC pokrywane są szkody na mieniu i osobowe. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie. Bezsporną kwotę odszkodowania ubezpieczyciel musi wypłacić w ciągu 30 dni.

Na czym polega zasada pełnego odszkodowania?

Wyrażona w kodeksie cywilnym (w art. 361 § 2) zasada pełnego odszkodowania oznacza, że odszkodowanie powinno odpowiadać wysokości szkody doznanej przez poszkodowanego. Inaczej mówiąc, odszkodowanie nie może być niższe czy wyższe od rozmiarów szkody, bo jego celem jest naprawienie szkody, do której doszło w majątku poszkodowanego.

Zasada pełnego odszkodowania przewiduje również wypłatę odszkodowania za korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy  poszkodowany w wyniku wypadku nie może od razu wrócić do pracy. Wówczas – obok świadczenia wypłaconego przez ZUS – może dochodzić od ubezpieczyciela właśnie rekompensaty za utracone korzyści.

Ta zasada będzie się odnosić także do sytuacji, w której w wyniku szkody przedsiębiorca nie mógł prowadzić działalności (np. sprawca wjechał samochodem w sklep), albo nie mógł korzystać zarobkowo z pojazdu (np. taksówkarz).

Jak ustala się wysokość odszkodowania przy szkodach majątkowych?

Na samym początku następuje zgłoszenie szkody. W zgłoszeniu poszkodowany określa rodzaj oraz wysokość roszczenia. W przypadku niewielkich szkód, kiedy kwota roszczenia jest realistyczna i adekwatna do uszkodzeń mienia, towarzystwo ubezpieczeniowe skorzysta z uproszczonej ścieżki i nie będzie wysyłać rzeczoznawcy.

Przykład. Pan Adam miał stłuczkę, sprawca przyznał się do winy i zostawił oświadczenie sprawcy. Z tym dokumentem pan Adam udał się do swojego ubezpieczyciela i zgłosił szkodę w ramach bezpośredniej likwidacji szkody. W zdarzeniu ucierpiały tylne lewe drzwi i tylne lewe nadkole. Znajomy mechanik pana Adama oszacował koszt naprawy na 2 100 zł. Pan Adam wniósł o odszkodowanie w wysokości 2 5000 zł. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie zgłosiło zastrzeżeń i wypłaciło wskazaną kwotę.

Jeżeli szkoda jest większa i zdaniem firmy ubezpieczeniowej wymaga uważniejszego zbadania, jej rozmiar określa rzeczoznawca. Towarzystwo ubezpieczeniowe ustala wysokość odszkodowania, kierując się otrzymaną ekspertyzą i katalogiem Audatex lub EurotaxGlass’s, a następnie wypłaca przyznaną kwotę na rachunek bankowy poszkodowanego (wariant kosztorysowy).

Alternatywą jest bezgotówkowe zlikwidowanie szkody w jednym z warsztatów, z którym towarzystwo ubezpieczeniowe podpisało umowę o współpracę (wariant warsztatowy).

Poszkodowanemu przysługuje także auto zastępcze z OC sprawcy kolizji. Jeżeli sprawca nie przyznaje się do winy lub zbiegł z miejsca zdarzenia, poszkodowany może wynająć samochód zastępczy odpowiadający klasie jego samochodu we własnym zakresie, a następnie po ustaleniu sprawstwa wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy o zwrot poniesionych kosztów. Ewentualnie jeśli poszkodowany ma ubezpieczenie assistance, które obejmuje usługę wynajmu auta zastępczego, może skorzystać z niej, a wówczas po ustaleniu sprawcy ubezpieczyciel poszkodowanego wystąpi do ubezpieczyciela sprawcy o zwrot kosztów.

Poszkodowany może też dochodzić zwrotu kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją. W takiej sytuacji wystarczą rachunki i faktury za leczenie, które należy dołączyć do pisma wysłanego do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak ustala się wysokość zadośćuczynienia przy szkodach niemajątkowych?

Ustalenie wysokości odszkodowania przy szkodzie niemajątkowej jest bardziej skomplikowane i ma charakter indywidualny. W aktualnie obowiązujących przepisach nie ma informacji o żadnych kryteriach, jakimi należałoby się kierować, określając wysokość zadośćuczynienia za ból i cierpienie doznane w wyniku wypadku. Pomocne jest jednak orzecznictwo sądów powszechnych.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 3 listopada 1994 r. (sygn. akt III APr 43/94) podkreślił, że wysokość zadośćuczynienia nie może być symboliczna – musi rekompensować krzywdę.

Z orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy wynika, że przy określaniu wysokości zadośćuczynienia, należy wziąć pod uwagę m.in.:

 • stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu – im wyższy jest stopień trwałego uszczerbku, tym wyższa powinna być wysokość świadczenia wypłaconego przez ubezpieczyciela,
 • wiek poszkodowanego – w orzecznictwie sądów powszechnych można zauważyć linię, zgodnie z którą im młodszy jest poszkodowany, tym większe zadośćuczynienie mu się należy,
 • poczucie bezradności życiowej – przy ustalaniu wysokości świadczenia należy uwzględnić, czy poszkodowany będzie mógł kontynuować wykonywanie zawodu, posiadać dzieci, uprawiać sport i czy będzie musiał korzystać z pomocy osób trzecich.

Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia poszkodowanemu pomóc mogą konkretne orzeczenia wydane przez sądy. Przykładowo Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 24 lutego  2012 r. (sygn. akt I ACa 84/24) poszkodowanemu, którego uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego wyniósł 85 proc., tytułem zadośćuczynienia przyznał kwotę 133 000 zł. Odwołanie się do dotychczasowego orzecznictwa ułatwia określenie kwoty tytułem zadośćuczynienia, pozwala też lepiej umotywować wysuwane roszczenie.

Przeczytaj także:
Kalkulator OC bez podawania danych
Tanie OC – oszczędź nawet 1000 zł
Ubezpieczenie OC w Mbank

Zbyt niskie odszkodowanie lub zadośćuczynienie – co dalej?

Za ubezpieczycielem stoi sztab specjalistów, w tym również prawników. To jednak nie oznacza, że ma on zawsze rację. Jeżeli nie zgadzasz się z wysokością odszkodowania czy zadośćuczynienia przyznanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe albo ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, możesz:

 • Napisać reklamację. Przedstaw w niej swoje stanowisko oraz poproś, aby ubezpieczyciel uzasadnił zaproponowane kwoty i przedstawił, w jaki sposób dokonał wyceny;
 • Udać się do kancelarii odszkodowawczej. Kancelarie odszkodowawcze to byty specjalizujące się w uzyskiwaniu maksymalnych kwot odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. Będą Cię reprezentować w zamian za procent od odszkodowania.
 • Skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Pośredniczy on w rozmowach między poszkodowanymi a ubezpieczycielami;
 • Złożyć pozew do sądu. Dochodzenie odszkodowania czy zadośćuczynienia w sądzie  jest niekiedy jedynym sposobem, aby uzyskać świadczenie w adekwatnej wysokości.

W Polsce działa też wiele punktów, w których możesz nieodpłatnie uzyskać pomoc prawną. Dane teleadresowe takich miejsc są dostępne na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Alternatywą jest skorzystanie z pomocy kancelarii specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań, przy czym pobierają one prowizję od uzyskanej kwoty.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o wysokość odszkodowania z OC sprawcy

 1. Kto wypłaci odszkodowanie, jeśli sprawca uciekł?

  Odszkodowanie w takiej sytuacji wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a następnie po ustaleniu sprawcy zażąda od niego zwrotu kosztów (regres ubezpieczeniowy). Rekordowy regres ubezpieczeniowy w Polsce to 1,4 mln złotych.

 2. Czy UFG wypłaci odszkodowanie za samochód?

  Trzeba jednak mieć na uwadze, że UFG wypłaca odszkodowanie tylko za szkody na osobie, a nie na mieniu. O odszkodowanie za szkody na mieniu będziesz musiał wnosić po ustaleniu sprawcy do jego ubezpieczyciela.

 3. Kto wypłaci odszkodowanie po stłuczce z obcokrajowcem?

  Takimi sprawami zajmuje się Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgłoś szkodę u jednego z agentów PBUK (są nimi w Polsce Warta i PZU). Następnie PBUK zajmie się odnalezieniem ubezpieczyciela sprawcy, który wypłaci odszkodowanie. Jeśli sprawca nie miał OC, PBUK znajdzie odpowiednika UFG w kraju rejestracji pojazdu sprawcy, i wówczas wskazana instytucja wypłaci odszkodowanie.

 4. Czy mogę wybrać sposób likwidacji szkody z OC sprawcy?

  Tak. W swoim czasie powszechną praktyką stosowaną przez firmy ubezpieczeniowe było różnicowanie sposobu likwidacji szkody ze względu na rodzaj szkody. Inaczej likwidowały szkody częściowe, a inaczej całkowite. Rzecznik Finansowy podniósł, że różnicowanie nie powinno mieć miejsca, ponieważ zgodnie z art. 363 § Kodeksu cywilnego "naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej".

redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
lopez_W
4 lat temu

Mam pytanie. Ostatnio wybrałem się na wycieczkę po drodze na drogę wyskoczyła mi sarna zeby ją ominąć uderzyłem bokiem w znak dorogowy. Czy moge dochodzić naprawy z OC? czy tu już musi zadzałać AC? Całe szczęscie że je mam a co w przypadku ludzi którzy nie wykupują AC?

Notiv
4 lat temu

Potrzebuje pomocy. Rzeczoznawca wpisał mi szkodę całkowitą chociaż auto nadzaje sie do jazdy poza wgnieceniami, rozbitą lampą i lusterkiem nie ma dramatu. Czy jest szansa zeby uniknąć wpisu szkoda całkowita? Jak kiedyś będę sprzedawać samochód lepiej zeby tego nie było w historii pojazdu

Piotr
4 lat temu
Reply to  Notiv

To liczą od jako % naprawy w stosunku do wartości samochodu. Zawsze możesz się odwoływać ale musisz udowodnic wyższą wartość pojazdu. Spróbować zawsze warto. Powodzenia

×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny