Do zarejestrowania samochodu czy motocykla konieczne jest wypełnienie wniosku o rejestrację pojazdu. Przygotowany dokument należy złożyć wraz z pozostałymi wymaganymi drukami w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kierowcy. Sprawdź z nami, jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu.

Rejestracja samochodu, motocykla czy innego pojazdu mechanicznego jest procedurą administracyjną, która kończy się wydaniem dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych. Zarejestrowanie pojazdu jest obowiązkiem właściciela – bez ważnego dokumentu nie można wyjechać na ulice.

Co więcej, zarejestrować należy zarówno auto nowe, jak i używane, zakupione w kraju lub za granicą. Procedura nie jest skomplikowana, jednak wymaga od właściciela pojazdu zgromadzenia dokumentów i dostarczenia ich w wyznaczonym czasie do urzędu. Przed zarejestrowaniem samochodu należy go ubezpieczyć oraz przeprowadzić przegląd techniczny mający na celu sprawdzenie, czy pojazd może zostać dopuszczony do ruchu.

Obowiązek rejestracji pojazdu jak wygląda obecnie?

Jeśli jesteś właścicielem pojazdu, ciążą na tobie pewne obowiązki – to konieczność zarejestrowania samochodu, wykupienia ubezpieczenia OC, wykonywania regularnych przeglądów. Bez rejestracji i ważnego OC pojazd nie zostanie dopuszczony do ruchu, a na właściciela zostanie nałożona kara finansowa.

W styczniu 2024 roku weszły w życie przepisy, które znoszą konieczność zgłaszania nabycia samochodu i wprowadzają obowiązek rejestrowania go w ciągu 30 dni od momentu zakupu lub otrzymania np. w spadku.

Ważne! Przedsiębiorcy zajmujący się handlem samochodami używanymi korzystają z wydłużonego okresu na zarejestrowanie pojazdu – w ich przypadku jest to 90 dni.

Do końca 2023 roku kupując samochód używany wystarczyło zgłosić ten fakt do wydziału komunikacji w ciągu 30 dni, rejestracja nie była konieczna.

Więcej przeczytasz tutaj: Najpierw rejestracja czy ubezpieczenie?

Jakie dokumenty załączyć do wniosku o rejestrację pojazdu?

Przygotowując się do zarejestrowania pojazdu, należy przede wszystkim wypełnić wniosek o rejestrację, który można pobrać ze strony internetowej urzędu lub odebrać osobiście w wydziale komunikacji. Właściciel pojazdu musi również przygotować inne wymagane dokumenty – będą one różne w zależności od tego, czy rejestrowany jest samochód sprowadzony z zagranicy, czy zakupiony w Polsce.

Pamiętaj! Rejestrację pojazdu musisz przeprowadzić w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania – w starostwie, urzędzie miasta, urzędzie dzielnicy.

Przygotowując dokumenty, nie zapomnij o:

Co będzie potrzebne, by zarejestrować samochód osobowy czy motocykl? W przypadku samochodu kupionego w Polsce to:

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu;
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny;
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne;
 • dowód własności pojazdu, czyli dokument potwierdzający nabycie jak faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny;
 • świadectwo zgodności WE w przypadku rejestrowania samochodu nowego;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego;
 • ważna polisę OC;
 • potwierdzenie opłaty rejestracyjnej;
 • dowód osobisty do wglądu;
 • karta pojazdu, jeśli była wydana.

Niezbędne dokumenty przy rejestracji samochodu z zagranicy

W przypadku samochodów sprowadzonych z zagranicy należy przygotować kilka dodatkowych dokumentów. Właściciel pojazdu musi pamiętać, że wszystkie zaświadczenia muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku samochodu sprowadzonego z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej, niezbędne jest przedstawienie dowodu odprawy celnej. W przypadku sprowadzenia samochodu z państwa będącego członkiem UE konieczne jest przygotowanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy. Pozostałe dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu pozostają takie same.

Zobacz też: Akcyza na samochody 2024 – ile wynosi i kiedy trzeba zapłacić?

Kto może złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w urzędzie?

Rejestracji pojazdu powinien dokonać właściciel samochodu, motocykla. Jeśli nie może zrobić tego osobiście, rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy pełnomocnika. W przypadku gdy właścicieli jest kilku, wszyscy oni powinni zjawić się w urzędzie.

Ciekawe! W przypadku rejestrowania samochodu firmowego do urzędu powinna wybrać się osoba reprezentująca firmę.

Sposobów na zarejestrowanie pojazdu jest tak naprawdę kilka, właściciel wcale nie musi stawiać się w urzędzie osobiście, może skorzystać z rejestracji online, ustanowić pełnomocnika, a jeśli kupuje nowy pojazd, formalności może za niego załatwić przedstawiciel salonu.

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Rejestrację pojazdu można przeprowadzić online, należy jednak wcześniej upewnić się, czy dany urząd oferuje taką usługę – niestety nie każdy posiada elektroniczną skrzynkę podawczą.

Na czym polega pełnomocnictwo przy rejestracji pojazdu?

Właściciel samochodu nie zawsze może osobiście zjawić się w urzędzie, by złożyć dokumenty konieczne do zarejestrowania samochodu. Musi jednak pamiętać, że rejestracja jest jego obowiązkiem. Warto więc rozważyć możliwość powołania pełnomocnika, który w imieniu właściciela złoży wniosek o rejestrację pojazdu. Wystarczy przygotować odpowiednie pismo (pełnomocnictwo) korzystając z wzoru dostępnego w internecie.

Ważne! Jeśli pełnomocnikiem ustanawiasz najbliższą rodzinę – małżonka, dziecko, rodzeństwo, rodzica, dziadka, nie musisz wnosić żadnej opłaty!

W innym przypadku za pełnomocnictwo zapłacisz 17 zł. Jeśli potrzebny ci dokument poświadczony za zgodność z oryginałem, zapłacisz 22 zł.

Upoważnienie musi mieć formę pisemną. Powinny się w nim znaleźć informacje jak miejscowość i data sporządzenia dokumentu, tytuł pełnomocnictwa, dane osoby, która upoważnia oraz upoważnionej łącznie z zaznaczeniem stopnia pokrewieństwa, wskazanie auta, którego dotyczy dokument oraz wykaz czynność, do jakich upoważniasz daną osobę. Upoważnienie musi zostać podpisane.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Jak wygląda wniosek o rejestrację pojazdu?

Informacje o tym, jak powinien wyglądać wniosek o rejestrację pojazdu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdu.

Aktualny wzór wniosku można znaleźć na stronie rządowej gov.pl, a papierowy egzemplarz dostępny jest w każdym urzędzie, w wydziale komunikacji. Jakie pola znajdują się na wniosku?

 • imię i nazwisko lub nazwa właściciela;
 • adres zamieszkania właściciela;
 • numer PESEL lub REGON;
 • miejscowość i data wypełniania wniosku;
 • nazwa organu rejestrującego;
 • oznaczenie pojazdu;
 • treść wniosku o rejestrację pojazdu;
 • wykaz załączników;
 • pole, które należy zaznaczyć, jeśli właściciel wnioskuje o wydanie tablic indywidualnych;
 • podpis składającego wniosek.

Ważne! Numer REGON dotyczy przedsiębiorców, datę urodzenia podają cudzoziemcy, którzy nie mają nadanego numeru PESEL.

Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu krok po kroku?

Wypełnienie wniosku o rejestrację pojazdu nie powinno sprawić żadnej trudności, wystarczy podać wszystkie wymagane informacje jak dane pojazdu oraz te dotyczące właściciela.

Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu krok po kroku?

 1. Przygotowywanie wniosku należy rozpocząć od podania daty i miejsca jego sporządzania, przechodząc następnie do wpisania danych właściciela pojazdu oraz organu, który dokona rejestracji.

Osoba fizyczna powinna podać we wniosku imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania. W przypadku osób prawnych należy wpisać nazwę i adres siedziby firmy oraz numer REGON. Konieczne jest podanie nazwy i adresu organu, który przeprowadzi rejestrację samochodu.

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych
 1. Gdy dane właściciela pojazdu są już uzupełnione, można przejść do kolejnego kroku należy podać dane pojazdu:
 • rodzaj pojazdu, jego przeznaczenie – w przypadku samochodu osobowego nie ma potrzeby podawania przeznaczenia;
 • markę, typ i model samochodu – informacje te można spisać z karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego lub faktury;
 • rok produkcji;
 • numer VIN pojazdu (numer nadwozia, podwozia lub ramy) znajdujący się na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego;
 • dotychczasowy numer rejestracyjny, jeśli chcesz samochód przerejestrować.

Na wniosku należy uzupełnić pole „data sprowadzenia”, jeśli auto zostało sprowadzone z kraju członkowskiego UE oraz „data nabycia/zbycia” w przypadku rejestracji auta używanego zakupionego na terenie Polski.

Ważne! We wniosku należy wypisać wszystkie dołączane dokumenty – to tzw. wykaz załączników, które składasz w celu rejestracji pojazdu.

 1. Kolejna sekcja na wniosku o rejestrację pojazdu dotyczy tablic i numerów rejestracyjnych. Właściciel samochodu musi wskazać, czy chce zachować dotychczasowy numer rejestracyjny i dotychczasowe tablice rejestracyjne, czy też chce je wymienić. Należy skreślić niepotrzebne sformułowania. W tym miejscu można też zaznaczyć, że potrzebne są indywidualne tablice rejestracyjne lub zgłosić zapotrzebowanie na zmniejszone tablice rejestracyjne.

Od 31 stycznia 2022 roku kierowca może zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne zaznaczając na wniosku o rejestrację pojazdu punkt „wnoszę o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego”. Warunkiem zachowania tablic jest ich dobry stan i zgodność z obowiązującym wzorem.

Ostatnim etapem wypełniania wniosku jest jego podpisanie. Przed złożeniem podpisu warto upewnić się, że wszystkie podane dane są prawidłowe i do wniosku nie wkradł się żaden błąd.

Ważne! Jeśli samochód ma kilku właścicieli, we wniosku należy podać dane ich wszystkich.

Ten sam druk wniosku wykorzystasz wnioskując o wyrejestrowanie pojazdu, np. w przypadku kradzieży czy złomowania, o rejestrację czasową, przerejestrowanie samochodu.

Ile kosztuje rejestracja pojazdu w 2024 roku?

Rejestracja auta to procedura, za którą należy zapłacić. Koszt będzie różny w zależności od tego, czy właściciel decyduje pozostać przy starych tablicach, czy jednak wymienić je na nowe. Niektóre opłaty są stałe jak np. 54 zł za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz 12,50 zł za nalepkę legalizacyjną.

Jeżeli wnioskujesz o zmianę tablic rejestracyjnych, za nowe zapłacisz 80 zł, za indywidualne 1000 zł, za tablice dla samochodu zabytkowego 100 zł. Za wydanie pozwolenia czasowego zapłacisz 13,50 zł.

Od 1 lipca 2023 roku zniesiono konieczność wnoszenia opłaty ewidencyjnej (0,50 zł za każdą czynność związaną z rejestracją), od 4 września 2022 roku w Polsce karty pojazdu nie są obowiązkowe (nowelizacja Ustawy Prawo o ruchu drogowym), zniesiono również obowiązek wydawania nalepki kontrolnej. Dla kierowców oznacza to realne oszczędności.

Stały a tymczasowy dowód rejestracyjny – czym się różnią?

Dowód rejestracyjny tymczasowy, czyli tzw. miękki wydawany jest kierowcy w dniu rejestracji pojazdu. Ma mu służyć do czasu otrzymania właściwego dokumentu, czyli dowodu rejestracyjnego stałego. Znajdują się w nim wszystkie najważniejsze informacje dotyczące samochodu. Trzeba jednak pamiętać, że miękki dowód rejestracyjny ma swoją ważność – po jego upływie nie należy go używać (grozi za to mandat).

Rejestracja właściwa kończy się wydaniem kierowcy decyzji o zarejestrowaniu pojazdu na stałe oraz kompletu dokumentów i ewentualnie nowych tablic.

Tymczasowy dowód rejestracyjny otrzymają również kierowcy, którzy wnioskują o czasową rejestrację pojazdu np. w celu wykonania badania technicznego, czy wywozu samochodu za granicę.

Rejestracja pojazdu a obowiązkowe ubezpieczenie?

Składając wniosek o rejestrację pojazdu musisz mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Umowę polisy należy podpisać najpóźniej w dniu rejestracji samochodu. Kupując używany samochód właściciel ma możliwość korzystania z dotychczasowego ubezpieczenia poprzednika, może też wykupić nową polisę w innym towarzystwie.

Trzeba jednak pamiętać, że ubezpieczyciel ma prawo rekalkulować składkę, przeliczyć ją od nowa, biorąc pod uwagę nowe okoliczności (wiek kierowcy, jego doświadczenie, miejsce zamieszkania).

Za brak ważnego OC kierowca zapłaci karę – 1700 zł za zwłokę do 3 dni i 8480 zł za zwłokę ponad 14 dni. Od 1 lipca 2024 ponownie zmieni się wysokość kary, wyniesie kolejno 1720 zł oraz 8600 zł.

Właściciel pojazdu, który zdecyduje pozostać przy ubezpieczeniu poprzednika, musi pamiętać, że polisa nie przedłuży się automatycznie. Powinien więc pilnować terminu, by w porę wykupić nowe OC.

kary za brak oc 2024
kara za brak oc 2024 2

Rejestracja samochodu to prosta i szybka procedura. Wypełniony wniosek, dokument przeniesienia własności, kartę pojazdu, dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne wraz z potwierdzeniem wniesienia opłat należy złożyć w wydziale komunikacji.

Urząd ma 30 dni na przygotowanie nowego dowodu i ewentualnie, nowych tablic. Do tego czasu kierowca posługuje się tymczasowym dowodem rejestracyjnym. Składając wniosek o rejestrację pojazdu należy mieć ważne OC oraz aktualne badanie techniczne. Procedura rejestracji samochodu jest niezbędna, aby samochód został dopuszczony do ruchu.

 1. W celu rejestracji pojazdu należy wypełnić wniosek o rejestrację – jest on dostępny w internecie, można go również otrzymać w urzędzie.
 2. Rejestracja samochodu jest procedurą, dzięki której pojazd zostaje dopuszczony do ruchu.
 3. Rejestrację samochodu przeprowadza się w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania właściciela.
 4. We wniosku należy podać dane właściciela, a także dane samochodu (rodzaj pojazdu, markę, numer VIN, numer karty pojazdu, numer rejestracyjny itp.). W przypadku zakupu samochodu z zagranicy konieczna jest np. data sprowadzenia samochodu z terytorium członkowskiego UE.
 5. Do wniosku należy dołączyć polisę OC, dowód wniesienia opłaty, potwierdzenie zapłacenia cła/akcyzy, dotychczasowy dowód rejestracyjny i tablice.
 6. Pierwsza jest rejestracja czasowa na 30 dni (wydanie dowodu rejestracyjnego miękkiego), następnie rejestracja właściwa (twardy dowód).
 7. Od stycznia 2024 roku nie jest już konieczne zgłoszenie nabycia samochodu, a jedynie jego rejestracja. Właściciel ma na to 30 dni.

Bibliografia

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdu.

Najczęściej zadawane pytania o wypełnienie wniosku o rejestrację pojazdu

 1. Czy muszę korzystać z gotowego wzoru wniosku o rejestrację pojazdu?

  Najlepiej korzystać z gotowego wzoru wniosku o rejestrację pojazdu. Dzięki temu zostaną w nim uwzględnione wszystkie niezbędne informacje. Wniosek o rejestrację dostępny jest w wydziale komunikacji, ale również w internecie.

 2. Gdzie należy zarejestrować samochód?

  Wniosek o rejestrację pojazdu powinieneś złożyć w wydziale komunikacji właściwym dla twojego miejsca zamieszkania.

 3. Ile czasu trwa rejestracja samochodu?

  Urząd ma 30 dni na rejestrację samochodu. Na początku przeprowadza się czasową rejestrację, od ręki wydawany jest tymczasowy dowód rejestracyjny. Następnie dokonuje się właściwej rejestracji, wydając twardy dowód i tablice.

 4. Jakie dokumenty są potrzebne w przypadku samochodu zakupionego za granicą?

  Poza standardowym kompletem dokumentów konieczne jest przedstawienie dowodu zapłacenia akcyzy lub cła. Należy pamiętać, aby wszystkie obcojęzyczne dokumenty zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 5. Czy można kupić OC dopiero po rejestracji auta?

  Nie. OC należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji samochodu.

Agnieszka Wawrzaszek

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny