Sprzedaż samochodu, a także jego podarowanie wiążą się z koniecznością dopełnienia formalności, co wynika z odpowiednich przepisów. Dotychczasowy właściciel pojazdu powinien zgłosić zbycie pojazdu do wydziału komunikacji, a także do ubezpieczyciela. Sprawdź, jak to zrobić i dowiedz się, dlaczego te procedury są tak ważne.

Każdy pojazd mechaniczny musi zostać zarejestrowany – tylko wtedy zostanie dopuszczony do ruchu, a właściciel będzie mógł z niego korzystać bez przeszkód i w pełni legalnie. Sprzedaż czy zakup samochodu wiąże się ze zmianą istotnych danych – należy je odnotować, dlatego obie strony umowy muszą pamiętać o swoich obowiązkach związanych z transakcją.

Ich niedopilnowanie oznacza nałożenie kary finansowej, ale może też prowadzić do wielu kłopotliwych nieporozumień. Pamiętaj, że każda zmiana właściciela powinna zostać zgłoszona w ciągu 30 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Kiedy trzeba złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu?

Dotychczasowy właściciel pojazdu ma obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu niezależnie od tego, czy go sprzedał, czy też podarował. Mówią o tym przepisy Prawa o ruchu drogowym (art. 78 pkt 2). Istotne jest to, że jeśli samochód ma kilku właścicieli, na każdym z nich ciąży obowiązek zawiadomienia o zbyciu.

Można tego uniknąć, przygotowując pełnomocnictwo dla wybranej osoby. Stosowny dokument należy złożyć w urzędzie, w terminie 30 dni od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży. Za niedopełnienie formalności grozi kara finansowa w wysokości 200-1000 zł.

Porównaj ceny OC i AC

Dlaczego zgłoszenie sprzedaży samochodu jest tak istotne? Każdy właściciel pojazdu ma konkretne obowiązki, np. dbanie o ciągłość ubezpieczenia OC, wykonywanie corocznych przeglądów technicznych, zapłatę podatku PCC-3. W momencie zbycia samochodu wspomniane obowiązki przestają na nim ciążyć, a przechodzą na nowego właściciela, który np. powinien jak najszybciej uregulować kwestię obowiązkowego OC (może przejąć polisę OC po poprzedniku lub wypowiedzieć umowę i wykupić nowe ubezpieczenie w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym).

Ważne! Nabycie pojazdu zostało zastąpione przerejestrowaniem wozu. Nowy właściciel ma na to 30 dni od chwili podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Zgłoszenia zbycia pojazdu nie oznacza jego wyrejestrowania. Sprzedawca nie ma obowiązku wyrejestrowania samochodu, co więcej wyrejestrowanie możliwe jest tylko w pewnych, ściśle określonych przypadkach, np. przy sprzedaży samochodu za granicę.

Jakie kary grożą za niedopełnienie obowiązku w urzędzie?

Podpisanie umowy kupna-sprzedaży samochodu nakłada obowiązki na obie strony zawierające transakcję. Może jednak zdarzyć się tak, że kupujący nie przerejestruje w porę samochodu, a sprzedający zapomni dopełnić formalności. Co w takiej sytuacji?

W dokumentach wciąż będzie widniał dotychczasowy właściciel, nie zostanie odnotowana żadna zmiana. Jeśli w tym czasie pojazd zostanie wykorzystany w celach przestępczych, odpowiedzialnością zostanie obarczona osoba, która teoretycznie nadal jest właścicielem.

Sprzedający może mieć również problemy, jeśli nowy właściciel nie będzie miał ważnej polisy OC. W przypadku odnotowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, że pojazd nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem, może on nałożyć grzywnę na widniejącego w dokumentacji właściciela.

Jak łatwo zauważyć, niedopełnienie obowiązku poinformowania właściwych organów o zbyciu pojazdu może prowadzić do komplikacji. Kara za brak OC w 2023 roku wynosi aż 7200 zł za zwłokę powyżej 14 dni, a 1440 zł za opóźnienie powyżej 3 dni.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Niezgłoszenie sprzedaży samochodu a łamanie przepisów przez nabywcę

Może się również zdarzyć, że nowy właściciel spowoduje wypadek lub doprowadzi do kolizji. Jeśli sprzedawca nie zgłosił zbycia, nadal widnieje jako posiadacz wozu, dlatego zostanie pociągnięty do odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia z udziałem pojazdu. Aby sprzedający nie poniósł konsekwencji, musi udowodnić, że w określonym czasie sprzedał wóz i nie jest już jego właścicielem.

Brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu do zakładu ubezpieczeń

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych mówi o konieczności wykupienia polisy OC dla każdego pojazdu mechanicznego. Po sprzedaży samochodu jego były właściciel jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie swojego ubezpieczyciela. Ma na to 14 dni. Polisa przechodzi bowiem na kupującego, z nią nabywa on wszelkie prawa i obowiązki ubezpieczonego.

Jeśli sprzedający nie dopełni formalności i nie zgłosi sprzedaży, będzie wciąż widniał jako osoba, która ma wykupioną polisę OC. To do niego zgłosi się towarzystwo ubezpieczeniowe, jeśli będą jakieś niedopłaty, ale także, gdy nowy właściciel pojazdu doprowadzi do kolizji. Dotychczasowemu posiadaczowi samochodu grozi kara za brak OC, może być również pociągnięty do odpowiedzialności za spowodowanie stłuczki.

Zobacz więcej: Co grozi za brak OC? Sprawdź co zrobić by uniknąć wysokiej kary!

Polisa OC przypisana jest do samochodu, nie do właściciela. Nabywca może zdecydować o kontynuowaniu ubezpieczenia poprzednika lub o rezygnacji z niego i wykupieniu nowego. Kupujący musi jednak pamiętać, że towarzystwo może dokonać rekalkulacji składki, w związku z czym jej wysokość może się zmienić. Polisa przejęta od sprzedającego nie przedłuża się automatycznie, dlatego nowy właściciel musi mieć na uwadze, by w porę zatroszczyć się o kolejne OC.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Jak dobrze przygotować umowę kupna-sprzedaży auta?

Art. 535 Kodeksu cywilnego określa, czym jest umowa kupna-sprzedaży. Podpisując umowę, sprzedający zobowiązuje się przenieść własność na kupującego i przekazać mu przedmiot, a kupujący zobowiązuje się odebrać tę rzecz i dokonać płatności.

W przepisach nie znajdziemy konkretnego wzoru umowy, warto jednak sporządzić ją na piśmie i zawrzeć w niej następujące informacje:

 • datę i miejsce zawarcia umowy sprzedaży pojazdu;
 • dane stron podpisujących umowę dane nabywcy pojazdu oraz sprzedającego (imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego lub dane firmy);
 • dane pojazdu, który jest przedmiotem umowy (marka, model, aktualny przebieg, rok produkcji, numer VIN, kolor itp.);
 • warunki umowy – datę przekazania samochodu, ustaloną cenę i sposób zapłaty;
 • oświadczenie osoby kupującej o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu;
 • informacje na temat polisy OC – czy została opłacona w całości, czy w ratach, kiedy wygasa, w jakim towarzystwie została podpisana umowa;
 • wskazanie strony, która będzie odpowiedzialna za pokrycie kosztów związanych z zawarciem umowy.

Umowa musi zostać podpisana przez obie strony. Zawarcie jak największej ilości informacji w umowie stanowi dobre zabezpieczenie zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego. Warto zadbać, aby przeniesienie własności pojazdu było rzetelnie przygotowane.

Zgłoszenie zbycia pojazdu w urzędzie krok po kroku

Sprzedaż auta należy zgłosić – procedura ta pozwoli wykreślić byłego właściciela z bazy danych CEPiK. Zgłoszenie sprzedaży samochodu można przeprowadzić osobiście lub przez Internet.

1. Kto zgłasza zbycie pojazdu?

Zgłoszenia zbycia dokonuje dotychczasowy właściciel, osoba sprzedająca pojazd. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniego wniosku. Gdzie powinna udać się osoba chcąca zgłosić sprzedaż samochodu?

Wniosek składa się w wydziale komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania sprzedającego – w starostwie powiatowym, urzędzie miasta, urzędzie dzielnicy. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu zostanie odnotowane (zarejestrowanie), jeśli wszystkie wymagane dokumenty zostaną złożone we właściwy sposób. Urząd wyda potwierdzenie zbycia pojazdu – będzie to oznaczać, że wymagane formalności przeprowadzono prawidłowo.

2. Ile jest czasu za zgłoszenie zbycia pojazdu?

Na zgłoszenie sprzedaży samochodu były właściciel ma 30 dni. Czas liczony jest od chwili podpisania umowy kupna-sprzedaży. Termin ten określają przepisy Prawa o ruchu drogowym. Ta sama ustawa reguluje kwestię kar za niedotrzymanie terminu. Niezdyscyplinowanemu właścicielowi samochodu grozi kara pieniężna w wysokości 200-1000 zł.

3. Jak wygląda treść zawiadomienia o zbyciu pojazdu

W przypadku sprzedaży pojazdu musi zostać złożone zawiadomienie do wydziału komunikacji. Druk można bez problemu znaleźć w Internecie lub pobrać z urzędu. Pismo może także zostać przygotowane samodzielnie. Co powinno się w nim znaleźć?

 • data i miejsce podpisania umowy;
 • dane zbywcy i nabywcy (imię, nazwisko, adres, PESEL);
 • dane sprzedawanego pojazdu (marka, model, numer VIN, numer rejestracyjny).

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zbycia pojazdu – może to być umowa kupna-sprzedaży lub darowizny.

Zgłoszenie zbycia pojazdu przez Internet

Najwygodniejszym sposobem zgłoszenia zbycia pojazdu jest złożenie wniosku przez Internet – można to zrobić korzystając z Profilu Zaufanego. Wystarczy wejść na stronę www.gov.pl i po zalogowaniu, wypełnić formularz online i przesłać zgłoszenie.

Aby zgłosić zbycie wozu, należy wypełnić wniosek i przedstawić dowód sprzedaży. Podczas osobistej wizyty w urzędzie trzeba wylegitymować się dowodem osobistym, cudzoziemiec natomiast powinien przedstawić kartę pobytu.

W celu zgłoszenia zbycia należy wejść na stronę ePUAP, a następnie:

 • kliknąć w zakładkę dotyczącą zawiadamiania o zbyciu pojazdu,
 • wybrać opcję ZAŁATW SPRAWĘ,
 • wypełnić formularz,
 • dołączyć do niego wymagane skany dokumentów,
 • przesłać wniosek.

Na skrzynkę ePUAP przyjdzie Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP).

Jak stworzyć profil zaufany?

Załatwianie spraw urzędowych online to prosty i wyjątkowo wygodny sposób. Aby było to możliwe, wystarczy mieć Profil Zaufany. Można go założyć poprzez swój bank lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wystarczy wejść na stronę banku, zalogować się na konto i wypełnić formularz zakładania profilu. Logowanie za każdym razem następuje poprzez stronę banku.

Profil można również założyć korzystając ze strony profilu zaufanego. Konieczna jest rejestracja i podpisanie podpisem kwalifikowanym. Profil zaufany może założyć każda osoba mająca PESEL w dowolnym momencie.

Kto może zgłosić sprzedaż samochodu online?

Sprzedaż samochodu przez Internet może zgłosić każda osoba posiadająca Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli samochód miał kilku właścicieli, zbycie musi zgłosić każdy z nich.

Rozwiązaniem jest wybranie jednego przedstawiciela, który otrzyma od pozostałych pełnomocnictwo. Wystawienie pełnomocnictwa wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej. Opłata skarbowa nie jest konieczna, jeśli stroną jest członek najbliższej rodziny.

Zainteresuje Cię także: Rejestracja samochodu online – jak to zrobić?

Co zrobić, aby zgłosić sprzedaż samochodu online? Kolejne kroki

Chcesz zgłosić sprzedaż samochodu przez Internet? Przede wszystkim przygotuj niezbędne dokumenty: dowód rejestracyjny, umowę czy fakturę VAT. Jakie są kolejne kroki przy zgłoszeniu zbycia online?

 1. Wejdź na stronę www.gov.pl;
 2. Zaloguj się korzystając z Profilu Zaufanego lub poprzez konto mObywatel;
 3. Znajdź w Menu zakładkę Katalog Usług;
 4. Wejdź w kategorię Kierowcy i Pojazdy, następnie wejdź w Pojazdy;
 5. Wybierz opcję Zgłoszenie Zbycia lub Nabycia Pojazdu;
 6. Wprowadź wszystkie wymagane dane, dołącz skan dokumentu stwierdzającego sprzedaż pojazdu;
 7. Sprawdź, uzupełnij dane osobowe;
 8. Wprowadź dane nabywcy;
 9. Odpowiednio zaadresuj formularz – wysyłasz do starostwa, urzędu miasta lub dzielnicy;
 10. Sprawdź poprawność danych, podpisz dokument i wyślij.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu do ubezpieczyciela

O zbyciu pojazdu należy zawiadomić również ubezpieczyciela.

Ważne! Sprzedający musi to zrobić w ciągu 14 dni od momentu przeniesienia praw na kupującego.

Dlaczego to tak ważne dla osoby dokonującej zgłoszenia zbycia? Uniknie on odpowiedzialności w przypadku nieopłacenia składki lub spowodowania przez nowego właściciela kolizji.

Druk zgłoszenia zbycia można znaleźć na stronie ubezpieczyciela. Konieczne jest podanie danych nabywcy, zbywcy, informacji na temat pojazdu. Dobrze jest przedstawić dowód sprzedaży.

Co się dzieje z polisą OC po zbyciu pojazdu?

Ubezpieczenie OC wędruje za samochodem, co oznacza, że zbywający ma obowiązek przekazać je nabywcy. Ten ma prawo kontynuować polisę lub rozwiązać umowę i znaleźć korzystniejszą ofertę. Jak znaleźć atrakcyjne ubezpieczenie auta? Warto korzystać z internetowego kalkulatora OC i AC, dzięki któremu w szybki i wygodny sposób można otrzymać kalkulacje wielu towarzystw ubezpieczeniowych.

Potrzebne ci tylko OC, a może także autocasco? Wystarczy podać wymagane informacje, aby móc porównać oferty i wybrać najlepszą dla siebie. Kalkulator nie tylko umożliwi porównanie cen, ale i zakresu odpowiedzialności w poszczególnych ofertach.

Nabywca pojazdu musi pamiętać, że decydując się na kontynuowanie polisy może otrzymać nowe wyliczenie od towarzystwa. Kwota może wzrosnąć, ale możliwe, że zostanie utrzymana na tym samym poziomie.

Porównaj ceny OC i AC

Przy kontynuowaniu polisy nabywca nie może liczyć na automatyczne przedłużenie – w porę musi podpisać nową umowę z innym (lub tym samym) towarzystwem ubezpieczeniowym.

Podsumowanie:

 1. Każdą zmianę właściciela pojazdu należy zgłosić w wydziale komunikacji.
 2. Po sprzedaży samochodu właściciel musi złożyć stosowne oświadczenie u ubezpieczyciela.
 3. Na zgłoszenie w starostwie zbywca ma 30 dni, a na poinformowanie zakładu ubezpieczeń 14 dni.
 4. Zbycie muszą zgłosić wszyscy właściciele pojazdu lub wybrany przedstawiciel z pełnomocnictwem.
 5. Zbycie można zgłosić osobiście w urzędzie lub przez Internet.
 6. Aby złożyć zawiadomienie o zbyciu online konieczny jest Profil Zaufany.

Bibliografia

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 2. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.mo ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zawiadomienie o zbyciu pojazdu

 1. Czy sprzedaż samochodu zawsze wymaga spisania papierowej umowy?

  Przepisy nie mówią, jaką formę ma przyjąć umowa sprzedaży. Dobrze, jeśli zostanie spisana i znajdą się w niej wszystkie najważniejsze informacje. Umowa stanowi zabezpieczenie dla obu stron.

 2. Co się stanie, jeśli nie zgłoszę zbycia auta do swojego ubezpieczyciela?

  Niezgłoszenie sprzedaży do ubezpieczyciela wiąże się z konsekwencjami – były właściciel może zostać wezwany do zapłacenia składki lub do odpowiedzialności za kolizję. W dokumentach i rejestrach wciąż figuruje były właściciel, dlatego tak ważne jest dopilnowanie formalności i zgłoszenie sprzedaży samochodu do towarzystwa ubezpieczeniowego.

 3. Czy muszę przekazać nabywcy auta swoją polisę autocasco?

  Nabywcy należy przekazać jedynie obowiązkową polisę OC. Dobrowolne ubezpieczenie, np. autocasco nie jest oddawane nowemu właścicielowi. Dotychczasowy właściciel powinien jak najszybciej zgłosić się do ubezpieczyciela, by odzyskać część niewykorzystanej składki.

 4. Ile mam czasu na zawiadomienie o zbyciu pojazdu do urzędu?

  Na zgłoszenie zbycia pojazdu do urzędu były właściciel ma 30 dni, na poinformowanie ubezpieczyciela 14 dni.

 5. Czy cena ubezpieczenia OC samochodu może się zmienić dla nowego właściciela?

  Cena ubezpieczenia może ulec zmianie po przejęciu polisy przez nowego właściciela. Ubezpieczyciel może ponownie skalkulować ryzyko i zmienić wysokość polisy. Rekalkulacja stawki ubezpieczenia to prawo zakładów ubezpieczeń, ale nie obowiązek. Kwota może nie ulec zmianie – to swego rodzaju zachęta dla nowych klientów.

Agnieszka Wawrzaszek

Copywriter z prawdziwym zamiłowaniem do pisania, która wierzy, że najbardziej skomplikowane zagadnienia można opisać w przystępny, a czasem nawet zabawny sposób. Moje zainteresowania nie mają ściśle wyznaczonych granic, dlatego piszę o ubezpieczeniach, upadłości konsumenckiej, a także medycynie naturalnej i sporcie. Chcę, aby moje teksty były odpowiedzią na najbardziej nurtujące czytelników pytania, wsparciem podczas podejmowania codziennych decyzji. Gdy nie piszę, czytam lub zagłębiam tajniki jogi.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
×

Zmniejsz koszt polisy OC nawet do 50%!

Porównaj Ceny